Edukacja włączająca

Projekt Edukacja włączjąca

Projekt – Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej POWR.02.10.00-00-1016/21


Rekrutacja:

Opis projektu:

Projekt “Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Okres realizacji wrzesień 2021 – sierpień 2023, wartość projektu:  1 443 656,10 zł.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zdobycie przez 872 przedstawicieli kadr systemu oświaty województwa opolskiego wyższych kompetencji w obszarze edukacji włączającej poprzez wzięcie udziału 45 i 30 godzinnych szkoleniach prowadzonych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną. Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej oraz e-learningowej, uzupełnieniem szkoleń będą indywidualne 3 godziny doradztwa dla uczestników projektu. Projekt kierowany jest do:

Planowane efekty:

Podjęte działania przyczynić się do znaczącej poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnościami oraz zapobiegnie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej i zapewnieniu równego dostępu do dobrej jakości edukacji. Poprawi się współpraca kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wewnątrz szkoły oraz pomiędzy placówką doskonalenia nauczycieli a biblioteką pedagogiczną, JST i Kuratorium Oświaty.

Kontakt do biura projektu:

Renata Laskowska – Kierownik Projektu
nr tel. 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rzpwe.opolskie.pl
Wojciech Błaszczyk – specjalista ds. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
nr tel. 77 404 75 70, e-mail: wblaszczyk@rzpwe.opolskie.pl
Marcin Weiss – specjalista ds. sprawozdawczości i merytorycznego wsparcia szkoleń
nr tel. 77 404 75 89, e-mail: mweiss@rzpwe.opolskie.pl

Harmonogramy udzielania wsparcia..

Galerie

  1. Konferencja – 30 marca 2022r.  Biblioterapia w edukacji włączającej – pokonferencyjne refleksje
  2. Zdjęcia z zajęć