Wyszukiwanie artykułów:

Tytuł lub autor lub (nr rok):

Kwartalnik


Zasady współpracy z Kwartalnikiem

Artykuł do Kwartalnika może przysłać każdy zainteresowany.

Proponowany do publikacji materiał należy przesłać na adres e-mail  kwartalnik@rcre.opolskie.pl. Wysłany wiadomością e-mail materiał należy opisać metryczką zawierającą dane autora lub autorów, przy czym każdy współautor wypełnia swoją metryczkę oddzielnie. W metryczce należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mailowy, tytuł publikacji, telefon kontaktowy, miejsce pracy i/lub stanowisko.

Dostarczone materiały należy nadesłać w postaci dokumentów Worda (*.doc, bądź *.docx).

Obowiązkiem autora jest dokładne sprawdzenie nadsyłanych materiałów i dostarczanie w postaci takiej w jakiej autor chciałby je ewentualnie umieścić. Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo zmian postaci nadesłanego materiału z zachowaniem jego treści.

W przypadku wysłania przez jednego autora kilku  publikacji, należy je  przesłać w odrębnych listach lub w jednym liście ale jako odrębne pliki.

Nadesłane artykuły mogą zostać spakowane do postaci archiwum w jednym z ogólnie stosowanych formatów (rar, bądź zip) i przesłane jako załączniki do wiadomości e-mail.

Materiały do pobrania:

Decyzje o umieszczeniu publikacji podejmuje Zespół redakcyjny Kwartalnika. Zespół ma prawo do dokonania skrótów nadesłanego tekstu – autor proszony jest o wyrażenie zgody na umieszczenie skróconego materiału. Zespół redakcyjny zastrzega sobie jednak prawo dokonania korekty redaktorskiej nadesłanego materiału i umieszczenia go w Kwartalniku bez  konieczności uzyskania dodatkowej zgody autora.

Autorzy odpowiadają w pełni za treść i przestrzeganie praw autorskich w stosunku do nadesłanych materiałów.

Autor materiału umieszczonego w Kwartalniku otrzymuje stosowne zaświadczenie o dokonanej publikacji.

OCE nie wypłaca honorarium z tytułu zamieszczonego w Kwartalniku materiału.

Metryczka Kwartalnika .EDU.docx

Metryczka zgłoszeniowa materiału do Kwartalnika OCE

Imię i nazwisko autora:
Adres e-mail:
Tytuł publikacji:
Telefon kontaktowy:
Miejsce pracy i/lub stanowisko:
Oświadczam:

  • iż w pełni odpowiadam za przekazany materiał, w tym za zawarte w nim treści,
  • materiał został przygotowany z przestrzeganiem przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami),
  • wyrażam zgodę na dokonanie skrótów przesłanego materiału i umieszczenie go w e-Kwartalniku OCE.

Oświadczenie autora o zrzeczeniu się praw majątkowych do utworu

Niniejszym, jako autor rozpowszechnionego utworu pt.: „………………………………………………….” zrzekam się jakichkolwiek roszczeń majątkowych z tytułu korzystania z ww. utworu w celach oświatowych, naukowych i dydaktycznych przez Opolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Opolu, w szczególności polegających na:

  1. Korzystaniu w celach dydaktycznych lub prowadzeniu własnych badań rozpowszechnionych z ww. utworem w oryginale i w tłumaczeniu.
  2. Sporządzaniu w tym celu egzemplarzy fragmentów ww. utworu.
  3. Nieodpłatnym udostępnianiu ww. utworu w celach statutowych, w tym również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych.
  4. Sporządzaniu i zlecaniu sporządzania egzemplarzy ww. utworu w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów.
  5. Udostępnianiu ww. utworu do celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego.