Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy 2020

RPOP.09.02.01-16-001/18
“Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Łączny budżet projektu: 36.887.144,30 zł
Okres realizacji: 01.08.2018r. – 31.08.2022r.

Cele i założenia projektu:
– Modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach (51 pracowni o łącznym dofinansowaniu 4 182 000 zł oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez zewnętrznych ekspertów – pracowników nowoczesnych firm;

– Stypendia i wsparcie dla 5.000 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami o łącznej wartości 14.500.000,00 zł;

– Wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy w tym utworzenie 51 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK), powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, organizacja warsztatów dla doradców zawodowych, studia podyplomowe nadające uprawnienia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego łącznie na to zadanie przewidziano 3.555.936,15 zł;

– Rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów zawodowych w tym: 2. edycje kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, spotkania Klubu dyrektora szkoły zawodowej, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych, 60 40. godzinnych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego – 389.860,00 zł;

– Realizacja przez uczniów opolskich szkół zawodowych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w Laboratorium branżowym RZPWE oraz wyjazdy na targi branżowe – 1.096.700,00 zł;

– Realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 3.000 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy – 4.320.00,00 zł;

– Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego – 210.000,00 zł;

– Prowadzenie Akademii Młodego Lean Manangera innowacyjnej formy kształcenia zawodowego – 516.500,00 zł;

– Wsparcie współpracy pomiędzy opolskim biznesem i szkołami zawodowymi (warsztaty edukacyjne, jednodniowe wizyty studyjne uczniów w firmach, edukacyjne spotkania z pracodawcami, spotkania budujące partnerstwa szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, regionalne giełdy branżowe, itd.) – 913.574,00 zł;

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu są:
– uczniowie
– nauczyciele kształcenia zawodowego
– nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi
– instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Do projektu zaproszonych zostało 51 zespołów szkół kształcenia zawodowego w tym 6 zespołów szkół specjalnych.

Dla uczestników przygotowano łącznie 17 000 różnych form wsparcia. w tym 400 dla nauczycieli.

 


2020-09-03 godzina 10:00 Spotkanie informacyjne:

    • lokalizacja: RZPWE Opole, ul. Głogowska 27, sala 1.7 parter
    • prezentacja – do pobrania PDF

Instrukcje i dokumentacje:

Przygotowanie danych do Office 365, dla szkół nieposiadających dzienników elektronicznych.

Import kont z systemu LIBRUS do Office 365 za pomocą plików CSV

Import kont z systemu UONET+ do Office 365 za pomocą plików CSV

Deklaracja udziału dla nauczycieli – należy wypełnić obie deklaracje udziału nauczyciela w projekcie.

Deklaracje w formie papierowej należy przesłać na adres RZPWE – 45-315 Opole, ul. Głogowska 27 z dopiskiem “OSZ Nauczyciel”.

Formularz zgłoszenia nauczyciela do systemu Opolskiej eSzkołyhttps://rzpwe.opolskie.pl/Opolska_eSzkola_wniosek_OSZ

Pytania i odpowiedzi odnośnie projektu

Instrukcje dla Nauczyciela – pełna lista na stronie KB

 

Kontakty: