Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez RZPWE Opole

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez RCRE Opole

 1. DEFINICJE:
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY
 4. REJESTRACJA
 5. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE
 6. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RCRE
 7. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 9. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
 10. POUFNOŚĆ
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE:

RCRE – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (dawniej: WODiP ) z siedzibą w Opolu (adres: ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, NIP: 754 30 63 497

Regulamin – niniejszy dokument.

Usługa – nadanie Adresu Elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach RCRE, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania,przechowywania i usuwania danych, publikowania informacji w postaci strony WWW.

Konto pocztowe – Konto Bezpłatne,o ustalonym Adresie Elektronicznym,

Serwis – system stron WWW o ograniczonym dostępie za pośrednictwem, którego użytkownik może zarządzać Usługą, dostępny pod adresem http://rcre.opolskie.pl/

Adres Elektroniczny – to indywidualne, ustalone przez Użytkownika oznaczenie w domenie wodip.opole.pl, rcre.opolskie.pl lub innej będącej w ofercie kont pocztowych RCRE, nadawane przez RCRE umożliwiające wymianę informacji za pomocą Usługi.

Umowa – umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.

Spam – wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamościodbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, ajej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawszeodwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę doprzypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunkudo korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospampl.net/standard.php ).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Usługi świadczonej przez RCRE powinna skierować do RCRE pisemny wniosek.
 2. Z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dokonania rejestracji, akceptacji Regulaminu, osoba zarejestrowana:
  1. uzyskuje status Użytkownika,
  2. zawiera Umowę.
 3. Użytkownikiem może być zarówno osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna również o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żądanie.
 4. Chwilą zawarcia Umowy:
  1. jest moment przekazania przez RCRE danych dostępowych dotyczących konta wnioskodawcy i akceptacji przez wnioskodawcę Regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie Usługi,
 5. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi w postaci:
  1. dostępu do Konta pocztowego z indywidualnym Adresem Elektronicznym,
  2. dostępu do konta FTP z możliwością założenia strony WWW, z indywidualnym adresem strony internetowej URL.
 6. RCRE udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej RCRE za pomocą dowolnego programu – klienta obsługującego protokół POP3, FTP lub inny oraz stron Serwisu:
  1. na warunkach licencji w przypadku Kont Bezpłatnych nieodpłatnej pod warunkiem wyrażenia zgody na:
   1. otrzymywanie informacji ofertowych na Adres Elektroniczny nadany w systemie informatycznym RCRE,
   2. na dodawanie przez RCRE do korespondencji reklam oraz innych treści o charakterze komercyjnym (doklejanie następuje automatycznie, bez ingerencji w treść i poufność korespondencji).
 7. Korzystanie z Konta może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a RCRE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 9. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
 10. RCRE informuje, że w Serwisie http://rcre.opolskie.pl/ funkcjonuje opcja zmiany hasła do Konta.W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Zespół ds. informatyki może nadać nowe hasło.

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu prawa polskiego w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym do Zespołu ds. informatyki RCRE.
 3. RCRE zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy:
  1. w przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie Usługi. Usunięcie tych danych przez RCRE, na wniosek Użytkownika,równoważne jest z usunięciem Konta Pocztowego tego Użytkownika i zaprzestaniem świadczenia Usługi,
  2. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku gdy nie było używane przez trzy kolejne miesiące (w czasie tym nie zostało dokonane żadne logowanie na konto) bez obowiązku informowania użytkownika.
 4. W przypadku określonym w ust. 3 po rozwiązaniu Umowy, RCRE zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta wraz z zawartością.
 5. RCRE zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,jeżeli:
  1. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale IX Regulaminu,
  2. nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  3. nazwa Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,
  4. Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  5. Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
  6. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcjirozsyłania nie zamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę RCRE,
  7. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

IV. REJESTRACJA

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  1. Ma świadomość, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych osobowych, które RCRE będzie przetwarzać na warunkach ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Podstawą przetwarzania jest art. 6a w/w Rozporządzenia (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
  3. Podane dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów i będą wykorzystane wyłącznie do celów organizacyjnych i administracyjnych RCRE.
 3. Użytkownik wypełniając wniosek, oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. RCRE na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może przetwarzać dane osobowe podane w ramach procedury rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych w związku z świadczeniem Usługi.
 5. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, przez przesłanie żądania na piśmie do Zespołu ds. informatyki RCRE, przy czym zgłoszenie żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na warunkach ust.2 rozdziału III Regulaminu.
 6. Użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Usługi.
 7. Użytkownik oświadcza, iż nazwa jej Konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału RCRE.

V. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 1. RCRE nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od RCRE,
  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3. treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi,
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych,które są konsekwencją okoliczności niezależnych od RCRE,
  6. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RCRE

 1. RCRE dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. RCRE zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 3. RCRE zastrzega sobie prawo do:
  1. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w przypadku gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez RCRE,
  2. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie, jeżeli Użytkownik Konta nie logował się do Konta przez okres dłuższy niż 90 dni(licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,
  3. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze KOSZ, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. Tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia,
  4. usunięcia całej zawartości konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie korzystał z Konta przez okres dłuższy niż 120 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,
  5. odmowy rejestracji, bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia,
  6. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania przez treściwysyłane z tych adresów dóbr Użytkowników, bądź stwierdzenia wysyłania z tych adresów wiadomości o charakterze SPAM,
  7. zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 4. RCRE dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania SERWISU i ochrony danych znajdujących się na serwerach RCRE, nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL).
 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, RCRE na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
 6. RCRE zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,
  2. wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach RCRE.
 7. RCRE nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób w jaki będą wykorzystywane konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
  2. materiały i dane pobrane z sieci internet w szczególności od innych Użytkowników,
  3. treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
  4. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np.awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od RCRE (działanie osób trzecich).
 8. RCRE zastrzega sobie prawo do nie ujawniania hasła do konta e-mail po śmierci Użytkownika.
 9. RCRE zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez RCRE wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomościoraz jej treści.

VII. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do informowania RCRE o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń, kontaktu telefonicznego oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism, kontaktu telefonicznego lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe,niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem www.rcre.opolskie.pl i zapoznawania się z nimi.
 5. RCRE nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowywinna zostać przesłana RCRE w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XI ust. 6 i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika RCRE,
  2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. zarzuty Użytkownika,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  5. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. RCRE obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz RCRE przez podmioty, za które RCRE nie ponosi odpowiedzialności RCRE  przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. RCRE zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
  1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
  2. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
  3. zamieszcza wpisy i treści  uznawane za obraźliwe.
 2. RCRE oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:
  1. odczytanie haseł innych użytkowników,
  2. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,
  3. rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji o charakterze nie zamówionych informacji handlowych – SPAM-u będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.
 3. RCRE oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania „wiarygodnej informacji”, RCRE może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.
 4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:
  1. zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej, jeśli RCRE otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,
  2. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą, z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiemnagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej. RCRE zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.
 5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez RCRE uznane za niepożądane, RCRE zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.

X. POUFNOŚĆ

 1. RCRE może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez RCRE, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od RCRE lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
 2. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest RCRE, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. RCRE zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa a informacja zostanie przesłana w formie mailowej.
 2. RCRE dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.
 3. RCRE zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 4. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu w korespondencji e-mail lub poprzez wiadomość systemową ujawnioną w momencie logowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować naadres: admin@rcre.opolskie.pl lub zgłaszać listownie na adres: RCRE, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 grudnia 2013 roku.