Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy (2)

 

Łączny budżet projektu: 14.370.086,50 zł
Okres realizacji: 01.06.2020r. – 30.11.2023r..

Cele i założenia projektu:
– Modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach (56 pracowni o łącznym dofinansowaniu 2 000 000 zł oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez zewnętrznych ekspertów – pracowników nowoczesnych firm;

– Stypendia i wsparcie dla 900 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami;

– Wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery;

– Rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;

– Realizacja przez uczniów opolskich szkół zawodowych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w Laboratorium branżowym RZPWE oraz wyjazdy na targi branżowe i wyjazdy studyjne;

– Realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 600 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy;

 

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu są:
– uczniowie
– nauczyciele kształcenia zawodowego
– nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi
– instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Do projektu zaproszonych zostało 56 zespołów szkół kształcenia zawodowego.

Strona projektu http://www.ksztalceniezawodowe.eu/