Projekt „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – KPO/22/LLL/W/0007

Projekt KPO/22/LLL/W/0007 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany w ramach KPO (inwestycja A3.1.1).

Łączny budżet projektu: 21 499 553,00 zł (w tym budżet OCE 3 080 100.00 zł)
Okres realizacji: 01.03.2023 r. – 30.06.2026 r.

Celem głównym projektu jest:

– budowa systemu koordynacji działań w województwie opolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie (w tym dorosłych), kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego (w tym jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy) oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie, a także wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 na poziomie województwa opolskiego,

– utworzenie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci jest rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowania inicjatyw na w obszarze doradztwa i uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnienia uczenia się przez całe życie

Działania realizowane przez OCE w ramach projektu:

– współtworzenie systemu koordynacji działań, mających na celu wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

– współpraca z asystentami ds. edukacji Powiatowych Koordynatorów Sieci

– realizacja konkursu „Mam Wizję, Mam Plan”, szerzącego idee przedsiębiorczości wśród uczestników rynku pracy

– realizacja konkursu „ePortfolio”, szerzącego ideę uczenia się przez całe życie

– organizacja Wojewódzkiego Forum Biznes-Edukacja-Kooperacja

– organizacja Wojewódzkiego Święta Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego