Projekt pn.: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe”

Projekt pn.: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe”

Łączny budżet projektu: 31.758.815,63 zł

Dofinansowanie projektu:

– EFS+: 26.994.993,28 zł

– BP: 1.587.940,77 zł

Opolskie Centrum Edukacji realizuje projekt dofinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach naboru nr: FEOP.05.09-IP.02-001/23 dla działania 5.9: Kształcenie zawodowe w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Okres realizacji: 01.09.2023r. – 31.08.2026r.

Cel projektu:

Wsparcie uczniów, kadry i szkół z zespołów szkół kształcenia zawodowego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Działania projektowe:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery dla uczniów, którzy będą realizować staże uczniowskie,

Staże uczniowskie w nowoczesnych firmach dla 3.500 uczniów – stypendia stażowe i refundacje dodatków dla pracodawcy za opiekę nad uczniami,

Realizacja pozaszkolnych form kształcenia uczniów szkół kształcenia zawodowego w tym:

specjalistyczne kursy zawodowe dla 312 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy;

zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych,

specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne z rozwoju kompetencji kluczowych,

obozy naukowe i naukowo-sportowe,

wyjazdy studyjne na targi branżowe,

wyjazdy studyjne do lokalnych pracodawców;

Wsparcie rozwoju kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy

w tym zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych z zakresu rozwoju kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności

i zmysłu inicjatywy;

Sieci funkcjonalne – Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej, Wojewódzka Sieć Nauczyciela Kształcenia Zawodowego, Wojewódzka Sieć Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu;

Doskonalenie zawodowe kadry szkół kształcenia zawodowego:

refundacje dla 300 nauczycieli studiów podyplomowych/kursów podnoszących kwalifikacje/kompetencje kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego,

staże zawodowe (szkolenia branżowe) dla 100 nauczycieli zawodu;

zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych,

konferencje i warsztaty dla kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego.

Uczestnikami projektu są:

uczniowie zespołów szkół kształcenia zawodowego

kadra zespołów szkół kształcenia zawodowego

zespoły szkół kształcenia zawodowego.

Do projektu zaproszonych zostało 54 zespołów szkół kształcenia zawodowego