Poszukujemy szkoły do realizacji projektu Erasmus+ “Europejskie wizje edukacyjne …”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu planuje wraz z partnerami z Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, Francji i Chorwacji (instytucje kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz szkoły na różnych poziomach edukacyjnych) realizację międzynarodowego projektu Europejskie wizje edukacyjne – między koncepcją a praktyką (European Visions – operational Keystones for Education).

Projekt realizowany będzie ze środków Programu Erasmus + w ramach działania Partnerstwa  w zakresie współpracy (KA202) w sektorze Edukacja szkolna, w latach 2023-2026.

Celem projektu jest:

–  wymiana doświadczeń w obszarze trzech priorytetów Programu Erasmus+:

  • włączenie i różnorodność
  • uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie
  • środowisko i walka ze zmianą klimatu

– wypracowanie metod, narzędzi i rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Poprzez wymianę doświadczeń oraz pracę projektową mamy na celu wspieranie całego środowiska szkolnego w rozwijaniu koncepcji demokratycznych z uwzględnieniem zasad edukacji włączającej.

Wspólnie z instytucjami i szkołami z państw partnerskich – biorących udział w projekcie – opracujemy w  ramach warsztatów, wizyt w szkołach oraz obserwacji zajęć (job shadowing) inspirujące przykłady praktyk dla innych szkół i nauczycieli, a zdobytym doświadczeniem podzielimy się poprzez stronę internetową, media społecznościowe, a także w ramach konferencji, sieci współpracy oraz spotkań dyskusyjnych z przedstawicielami edukacji formalnej i pozaformalnej na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim.

W związku z powyższym poszukujemy szkoły z terenu województwa opolskiego zainteresowanej udziałem w powyższym projekcie. Zapraszamy szkołę dowolnego typu, która jest aktywna pracą sowich nauczycieli i uczniów, nie boi się wyzwań i poszukuje nowych inspiracji. Warunkiem udziału jest posiadane już doświadczenie w obszarze rozwijania kultury demokratycznej, edukacji włączającej oraz realizacji różnorodnych działań szkolnych i projektów w dziedzinach związanych z nadmienionymi priorytetami.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w szkole powinny posługiwać się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybrana jedna szkoła z regionu, która wspólnie z RZPWE będzie uczestniczyć w realizacji projektu w latach 2023 – 2026.

Zgłoszenia szkoły prosimy dokonywać poprzez wypełnienie formularza   w terminie do 24.02.2023r.

Pytania w sprawie projektu proszę kierować do koordynatora projektu:
Anna Patelska-Górna, email: apatelska@rcre.opolskie.pl

Czekamy na Wasze zgłoszenia 😊