Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

w roku szkolnym 2021/2022, zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką oświatową na:

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest równoważny ze studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz daje pełne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.  (Dz.U. z 2017 r. poz.1597
z póź. zm.).

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu posiada Akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty,
w związku z czym ukończenie kursu w naszej placówce daje Państwu pełne kwalifikacje do aplikowania na stanowisko dyrektora szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może startować w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

Czas trwania:

Kurs jest realizowany w oparciu o “Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą” zatwierdzony przez MEN 10.11.2015 roku, i będzie trwał dwa semestry, łącznie 220 godzin w systemie weekendowym (wykłady, warsztaty, realizacja zadań praktycznych).

Uczestnik kursu zostanie poinformowany o spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się we wrześniu 2020 r. (informacja zostanie przesłana droga elektroniczną), w RCRE, ul Głogowska 27.

Warunki ukończenia kursu:

  • pełne rozliczenie finansowe (wpłata 2 000 zł – z możliwością rozbicia na trzy raty)
  • praca dyplomowa
  • zaliczenie egzaminu
  • odbycie praktyk kierowniczych w wymiarze 26 godz. dydaktycznych
  • obecność na zajęciach potwierdzona wpisami wykładowców
  • złożenia Karty zgłoszenia uczestnika (wymagane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym) oraz kserokopii dyplomu potwierdzającej nabycie przygotowania pedagogicznego.

Rejestracja:

Informację znajdziecie Państwo na stronie elektronicznej: https://rcre.opolskie.pl/  w zakładce OFERTA SZKOLEŃ;
elektroniczna karta zgłoszenia znajduje się pod adresem: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2515

Wszelkie pytania proszę kierować do Renaty Laskowskiej – kierownik pracowni zarządzania i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl, tel.: +48 774047557

ZAPRASZAMY