Opolska eSzkoła – prawa i obowiązki RZPWE / Vulcan / Szkoła

VULCAN RZPWE
Umowa licencyjna „Pakiety Optivum”

 

Przedmiotem umowy licencyjnej jest pakiet programów komputerowych. Po opłaceniu abonamentu Licencjobiorca nabywa prawo do używania pakietu programów na wszystkich użytkowanych przez niego komputerach przez kolejnych dwanaście miesięcy. Dodatkowo Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do zezwolenia jego pracownikom na zainstalowanie i używanie programów na ich komputerach domowych w celu realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy. Licencjodawca zobowiązuje się do przesyłania Licencjobiorcy co najmniej 2 razy w roku nowych wersji oprogramowania (tj. aktualizacji oprogramowania) przeznaczonych do rozpowszechniania w kręgu odbiorców, do którego należy Licencjobiorca. O terminie wysyłki decyduje Licencjodawca.

 

Przesłanie do firmy VULCAN podpisanej umowy licencyjnej upoważnia do żądania świadczeń abonamentowych, gwarancyjnych lub uprawnia do zakupu aktualizowanych wersji programów zgodnie z jej warunkami. VULCAN gwarantuje, że oprogramowanie realizuje wszystkie funkcje opisane w dołączonej do niego dokumentacji. VULCAN zobowiązuje się także do rozwijania oprogramowania. VULCAN zobowiązuje się do prowadzenia serwisu telefonicznego oprogramowania w okresie dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.

 

Kupujący nabywa prawo do korzystania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z podstawowych usług serwisowych, tj. zgłaszania przypadków działania serwisu niezgodnie z oczekiwaniami użytkownika i uzyskiwania wyjaśnień oraz zasięgania krótkich porad ściśle związanych z użytkowaniem serwisu. Prawo to przysługuje mu przez 12 miesięcy, począwszy od dnia dokonania opłat abonamentowych. Usługi serwisowe nie obejmują nauki posługiwania się serwisem internetowym. Centrum Obsługi Klienta przyjmujące zgłoszenia jest czynne we Wrocławiu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 71 757 29 29.

Umowa o „Wsparcie administracyjno -techniczne”

 

1)              utrzymania prawidłowego i ciągłego funkcjonowania sprzętu w serwerowni regionalnej, bieżące śledzenie środowiska infrastruktury serwerów fizycznych i wirtualnych, restarty serwerów, uruchamianie serwerów i usług po nieoczekiwanych przerwach w zasilaniu niezależnych od Szkoły i RZPWE, bieżący kontakt z osobą koordynatora w Szkole, instruktaż zdalny w przypadku problemów lokalnych z uruchomieniem części sprzętu i usług,

2)              administrowanie domeną oraz uprawnieniami pracowników szkół, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów z uprawnieniami użytkowników, bieżące analizowanie poprawności wpisów w aplikacjach dziedzinowych, które mają wpływa na działanie całego systemu,

3)              prowadzenie rejestru zgłoszeń serwisowych, nadzorowania czynności serwisowych prowadzonych przez inne podmioty w zakresie sprzętu objętego zarządzaniem w ramach niniejszej umowy,

4)              monitorowania środowiska sieciowego szkoły, tj. dostępności urządzeń i usług, bieżące śledzenie środowiska przez mechanizmy raportujące infrastrukturę, sprawdzanie raportów pod względem dostępności do wszystkich usług przez szkołę, natychmiastowe zgłaszanie wykrytych uszkodzeń i informowanie szkoły o podjętych przez RZPWE czynnościach,

5)              wspieranie Szkoły w zakresie realizowanej polityki bezpieczeństwa mającej na celu ochronę danych osobowych oraz świadczenie usług dostępu do Internetu zgodnie z wychowawczym charakterem placówki szkolnej, bieżący monitoring prób wejść  na strony zawierające treści niepożądane, dopisywanie zgłoszonych przez szkoły adresów www z treściami niepożądanymi, czasowe blokowanie dostępu do infokiosku oraz Internetu socjalnego w przypadku zgłoszenia przez Szkołę lub stwierdzenia przez RZPWE, że wyświetlane są treści niepożądane,

6)              pomocy w wyborze sprzętu zakupywanego przez Szkoły pod kątem integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową, doradztwo w zakresie integracji zakupionego przez szkołę sprzętu z infrastrukturą, instalacja przez administratorów RZPWE dodatkowych drukarek i urządzeń wskazanych przez Szkołę,

7)              aktualizacji aplikacji systemowych oraz aplikacji dziedzinowych do zarządzania placówką szkolną, centralne dokonywanie aktualizacji sterowników urządzeń, aktualizacja oprogramowania systemowego przez administratorów RZPWE,

8)              rozwoju Portalu Opolska eSzkoła pod względem jego ergonomii, zgodnie z uwagami przekazanymi przez Szkołę, wdrażanie nowych rozwiązań w Portalu.