Prawo oświatowe w praktyce – pytania i odpowiedzi

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt e-mailowy:
Renata Laskowska – kierownik pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno Pedagogicznego rlaskowska@rcre.opolskie.pl
Andrzej Migacz – konsultant pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno Pedagogicznego amigacz@rcre.opolskie.pl
lub poprzez naszą główną stronę, wchodząc w zakładkę PYTANIA I ODPOWIEDZI NETYKIETA


Pytania i odpowiedzi w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – Ministerstwo Edukacji Narodowej
1. W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek?

Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w terminach:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży  w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku  ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.
W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku – decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku.

2. Na czym polega zgłoszenie wypoczynku?

Organizator wypoczynku zgłasza wypoczynek w bazie wypoczynku, korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu danych przez organizatora wypoczynku i jego zatwierdzeniu lub podpisaniu uwierzytelnionym podpisem, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje (automatyczne) zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora. Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie)  przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do jednostki powiatowej służby sanepidu i powiatowej (miejskiej) jednostki straży pożarnej na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

Sprawdzić, czy wypoczynek został zarejestrowany można zarówno w bazie wypoczynku jak i w kuratorium oświaty, w którym dokonano zgłoszenia wypoczynku.

3. Jak można otrzymać zaświadczenie o zgłoszonym wypoczynku dzieci i młodzieży?

System bazy wypoczynku przewiduje dla organizatora możliwość samodzielnego wydruku potwierdzającego zgłoszony wypoczynek udostępniony w bazie wypoczynku.

Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak: lato w mieście, półkolonie, zima w mieście, itp.?

TAK. Każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty.

Organizator wypoczynku, który odbywa się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak lato w mieście, zima w mieście, albo półkolonie – powinni zarejestrować wypoczynek wybierając formularz: Zgłoszenia dla półkolonii.

Jedynie szkoły i placówki nie muszą zgłaszać w bazie wypoczynku organizowanego do 3 dni.

4. Czy zgłoszeniu, jako wypoczynek podlega wakacyjny wyjazd trwający jeden dzień?

NIE. Wyjazd na 1 dzień nie podlega zgłoszeniu w bazie wypoczynku.
Organizatorzy mają obowiązek zgłoszenia w bazie wypoczynku, w tym wakacyjnego wyjazdu, trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), wybierając odpowiedni rodzaj formularza:

 • „Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży”,
 • „Zgłoszenie dla półkolonii”,
 • „Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą”.

„Karta wypoczynku” obowiązuje wyłącznie szkoły i placówki, które organizują wypoczynek dla dzieci trwający do 3 dni.

5. Kto składa oświadczenie, że organizuje wypoczynek w celu niezarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.187, z późn. zm.).

 Oświadczenie to składa każdy organizator wypoczynku, który nie jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Zarobkowo mogą organizować wypoczynek, który jest imprezą turystyczną, tylko przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Jedynie półkolonie nie są imprezą turystyczną i mogą być organizowane zarobkowo przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż szkoły i placówki.

W przypadku organizowania wypoczynku, który jest imprezą turystyczną, w celu zarobkowym należy wcześniej dopełnić formalności określonych w ustawie o usługach turystycznych (art. 4 ust. 1), wpisując się do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

6. W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka medyczna dla uczestników wypoczynku?

Nie ma aktu prawnego regulującego kwestie konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom. Każdy organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zapewnienia dostępu do opieki medycznej:

 • w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (organizator powinien znać dane teleadresowe, godziny przyjęć oraz zakres świadczeń opieki zdrowotnej właściwego świadczeniodawcy) lub
 • na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (Rozdział VII § 38 i § 39).

7. Jakie przepisy regulują prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia – uczestnicy wypoczynku mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), co do zasady obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają uczniowie w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dodatkowo, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), system Państwowe Ratownictwo Medyczne został utworzony w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

8. Jaki stan nazywamy stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego?

Zgodnie z definicją legalną wprowadzoną w art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego określa się stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.
W związku z powyższym należy podkreślić, iż uczniowie znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, mają zapewnione prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, tj., zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe, na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 32 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

9. Czy wychowawca wypoczynku może podawać leki uczestnikowi wypoczynku?

Osoby nieposiadające uprawnień do sprawowania opieki medycznej, mogą podać dziecku leki wyłącznie na prośbę i za zgodą rodziców – w innym przypadku osoby nie mają takich uprawnień.

10. Czy jest obowiązek posiadania badań sanitarno – epidemiologicznych (książeczka sanepidu)?

Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, przekazał w tej sprawie poniższą opinię.

Kierowanie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno­prawnych na badania sanitarno-epidemiologiczne jest uregulowane ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.). Badania sanitarno-epidemiologiczne mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia, nie pracownika, lecz osób trzecich (w tym przypadku podopiecznych), które mogą ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z zakażonym pracownikiem wykonującym prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia czynnika zakaźnego. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, powinny być wykonane u wszystkich osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, a więc także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. Wyżej wymienione okoliczności mogą zachodzić również w przypadku pracowników podmiotów prowadzących działalność wychowawczą, w przypadku prac związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą oddechową na inne osoby.

Odrębną grupę stanowią natomiast osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z ryzykiem przeniesienia zakażenia drogą pokarmową (osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z przygotowywaniem, wydawaniem i podawaniem podopiecznym posiłków w związku z istniejącym zagrożeniem przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby).

Badania u ww. osób, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wykonywane są na podstawie skierowania przez pracodawcę albo zlecającego wykonanie pracy.

Obecnie nie mogą być już wydawane książeczki sanitarno-epidemiologiczne, ani dokonywane w nich nowe wpisy. Badanie sanitarno-epidemiologiczne dokumentowane może być aktualnie wyłącznie w postaci orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Orzeczenie może mieć dowolną formę dokumentu pisemnego, o ile zawarto w nim informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Natomiast dotychczasowe badania, które zostały udokumentowane w książeczkach sanitarno-epidemiologicznych, zachowują wciąż ważność, o ile nie upłynął jeszcze wskazany przez lekarza w książeczce termin wykonania kolejnego badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

W chwili obecnej nie ma przepisów wykonawczych (rozporządzenia Ministra Zdrowia) do rozdziału 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (trwają prace legislacyjne). Z merytorycznego punktu widzenia badania lekarskie, które obejmuje wywiad lekarski i badanie fizykalne (a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, także RTG klatki piersiowej zgodnie z decyzją lekarza) powinno być wykonywane u wszystkich osób podejmujących pracę, która jest związana z opieką nad dziećmi w wieku poniżej 6 r. życia, ze względu na szczególną podatność dzieci w tym wieku na zakażenie gruźlicą.

W przypadku wątpliwości, informacji na powyższy temat udzieli Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, teł. +48 22 536 13 00, fax +48 22 635 61 94,

e-mail: inspektorat@gis.gov.pl

11. Jakie sankcje karne przewidziane są za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku?

Karze grzywny (zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty) podlega organizator wypoczynku, który:

 • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
 • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
 • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

Orzekanie w sprawach o ww. czyny następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 395, z późn. zm.).

12. W jaki sposób zgłaszać informację o wycieczce zagranicznej organizowanej w ramach programu wypoczynku krajowego?

Nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wycieczki zagranicznej, realizowanej podczas wypoczynku zgłoszonego i zaakceptowanego przez kuratora oświaty. Informacja na ten temat, z terminem wycieczki, trasy przejazdu i planowanym miejscem pobytu uczestników, ewentualnym zaplanowanym miejscem na nocleg (termin, adres, miejscowość, kraj) powinna zostać podana w formularzu bazy „Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży”, w punkcie 6 dotyczącym Ramowego programu wypoczynku określającego rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku.

Natomiast jeżeli wycieczka zagraniczna jest wypoczynkiem zagranicznym należy ją zgłosić na formularzu bazy  „Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą”.

13. Czy w związku ze zmianami przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), wydane dotychczas zaświadczenia o ukończeniu kursów na kierownika wypoczynku oraz na wychowawcę wypoczynku zachowują ważność?

TAK. Zaświadczenia o ukończeniu kursów na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku zachowują ważność, a osoby, które je ukończyły spełniają warunek ukończenia odpowiednio kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

14. Czy nauczyciel akademicki może być wychowawcą wypoczynku bez zaświadczenia o ukończeniu kursu?

NIE. Obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku nie obejmuje:

 • nauczycieli,
 • osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Przy czym za „nauczyciela” uznać należy osobę posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej.
Tylko w przypadku jeżeli nauczyciel akademicki posiada ww. kwalifikacje, może nie posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

15. Jakie kwalifikacje są niezbędne do kierowania wypoczynkiem?

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 • doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

16. Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

17. Jak należy rozumieć trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat?

Doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

Przepisy nie określają rodzaju podmiotu, w którym kandydat na kierownika wypoczynku uzyska, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych.

Każdy kandydat na kierownika jest obowiązany do przedstawienia organizatorowi wypoczynku dokumentu poświadczającego zdobyte trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Warunek posiadania ww. doświadczenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

18. Jakie uprawnienia musi posiadać emerytowany dyrektor chcący zostać kierownikiem wypoczynku?

Wszystkie kryteria wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 16.

Wyłączenie, dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dotyczące braku obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończeniu  kursu na kierownika wypoczynku, dotyczy wyłącznie osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach. Zatem emerytowany dyrektor powinien ukończyć kurs na kierownika wypoczynku.

19. Przez jaki czas organizator powinien przechowywać dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku, w tym m.in. kopie dokumentów poświadczających niekaralność i kwalifikacje kadry wypoczynku (wychowawców, kierownika, innych zatrudnionych specjalistów)?

Organizator wypoczynku przechowuje dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku, w tym kopie dokumentów poświadczających niekaralność i kwalifikacje zatrudnianej kadry – przez 5 lat, od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku (art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
Zgłoszenia usuwa się z bazy wypoczynku:

 • po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii zimowych – w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie zimowej przerwy świątecznej i ferii zimowych w danym roku szkolnym;
 • po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii letnich – w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich w danym roku szkolnym.

20. Jakie dokumenty powinien posiadać organizator wypoczynku w zakresie obiektu, w którym organizowany będzie wypoczynek?

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

 • w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 • w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:
 • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,
 • kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 • w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:
 • szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,
 • kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
 • w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą  organizator wypoczynku dołącza:

 • w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;
 • w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;
 • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

21. Czy kierownik wypoczynku może być jednocześnie wychowawcą grupy uczestników wypoczynku?

NIE. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia, obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy wypoczynku. Każda z tych osób ma wyznaczony własny zakres obowiązków i związany z nim zakres odpowiedzialności.
Niełączenie tych funkcji jest ściśle związane z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.

22. Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych też podlega zgłoszeniu?

TAK. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych, może być organizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.

Przez rodzinę, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

23. Jakie upoważnienie powinien posiadać pracownik kuratorium oświaty, aby dokonać kontroli wypoczynku?

Kurator oświaty zawiadamia organizatora wypoczynku o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Nie zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników wypoczynku, jest wynikiem wcześniej przeprowadzonej kontroli lub następuje z powodu otrzymanych skarg.
Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez kuratora oświaty, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez kuratora oświaty i po okazaniu legitymacji służbowej.

24. Czy kierownik i wychowawca wypoczynku powinien posiadać informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności?

TAK. W czasie wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży wychowawcą lub kierownikiem nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

W celu potwierdzenia ww. warunku, kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. Należy zwrócić uwagę czy w trakcie wypoczynku informacja nie traci ważności.

Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa powyżej. Oświadczenie powinno być aktualne tj. dotyczyć wypoczynku, na który zostało złożone.

Ważne: Organizator wypoczynku nie przekazuje kierownikowi wypoczynku informacji i oświadczeń (ani ich kopii) kadry wypoczynku o niekaralności. Kopie tych dokumentów pozostają u organizatora, mogą być udostępnione do wglądu osobom kontrolującym w siedzibie organizatora wypoczynku lub udostępnione na żądanie w trakcie kontroli lub po zakończeniu wypoczynku.

Organizator zgłaszając wypoczynek oświadcza (w formularzu zgłoszenia wypoczynku własnym podpisem), że posiada kopie dokumentów o poświadczających niekaralność kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku.

25. Ile kosztuje uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności?

Za uzyskanie informacji o niekaralności osoby, w wersji papierowej – należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł, za informację w wersji elektronicznej  – 20 zł.

26. Jak kierownik wypoczynku i wychowawca wypoczynku mogą wystąpić po zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

 • drogą elektroniczną (podstawowe informacje na krk.ms.gov.pl, dostęp do e-KRK https://ems.ms.gov.pl ),
 • osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK,
 • można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura Krajowego Rejestru Karnego.

Szczegółowe odpowiedzi na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

27. Jak wolontariusz ma występować po bezpłatne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

Kandydat na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży, będący wolontariuszem, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036, z późn. zm.), powinien:

 1. w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej – przywołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036, z późn. zm.) w związku z art. 92p ust. 8,  pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz dołączyć do formularza pismo sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie na dowód wydania informacji z KRK bez pobrania opłaty;
 2. w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) – zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma, sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

W sprawach związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży prosimy o kontakt z właściwym kuratorium oświaty.

Lista kuratoriów oświaty

Prosimy o kierowanie pytań związanych z działaniem systemu rejestracji na adres e-mail: wypoczynek@men.gov.pl

Materiały

krk.ms.gov.pl
https://ems.ms.gov.pl
https://arch-bip.ms.gov.pl/
Lista kuratoriów oświaty


Pytanie: Czy obecnie należy uzupełnić wpisy w dziennikach tradycyjnych za okres zdalnego nauczania?

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zobowiązało dyrektorów między innymi do ustalenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. W wyniku czego, przestał obowiązywać dotychczasowy model dokumentowania, a dyrektorzy szkół opracowali nowy sposób realizacji tej czynności. Przyjęty sposób dokumentowania realizacji zadań był różny w zależności od szkoły. Dyrektor był zobligowany do szczegółowego określenia sposobu prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli danej placówki w ww. okresie bo zgodnie z § 26 rozporządzenia MEN
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania.

Czyli, odpowiadając na pytanie – nie ma takiego obowiązku. Prowadzenie dzienników lekcyjnych, ich sposób uzupełniania ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół na mocy obowiązującego rozporządzenia został ustalony przez dyrektora szkoły. Od tego momentu jest dokumentacją przebiegu nauczania, która zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami jako dokumentacja o czasowej wartości praktycznej jest przechowywana w szkole przez okres 5 lat. Dokumentacja wytworzona w czasie pracy na odległość jest dokumentacją przebiegu nauczania przyjętą w tym czasie przez szkołę. Ponieważ brak jest wytycznych MEN dotyczących postępowania z dziennikami lekcyjnymi w okresie zdalnego nauczania i po jego ustaniu, to stosowne decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. W aktualnym stanie prawnym nie ma obowiązku uzupełnienia wpisów w dziennikach lekcyjnych znajdujących się w szkole o zapisy dokonane przez nauczycieli w ramach zdalnego nauczania w sposób ustalony przez dyrektora szkoły. Istotne natomiast jest, aby dokumentacja przebiegu nauczania była prowadzona w sposób gwarantujący rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym dokonywanych w nim zapisów.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 410 ze zm.).

Pytanie: Proszę o podanie terminów i harmonogramu zakończenia procedury awansu zawodowego.

Przepisy prawne, które regulują awans zawodowy to:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) oraz
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650)

W większości przypadków, zakończenie stażu nauczycieli nastąpi 31 maja 2020 r. (jeżeli nie wystąpiły sytuacje związane z przedłużeniem, przerwaniem stażu – art. 9d. Karty Nauczyciela)

Zgodnie z ww. przepisami prawa należy pamiętać o podstawowych terminach związanych z zakończeniem stażu, aż do otrzymania decyzji.

Złożenie sprawozdania z realizacji stażu:

zgodnie z §4 ust. 5  rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu:

„5. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu”.

Pamiętajmy, iż sprawozdanie powinno odwoływać się do realizacji zadań ujętych w zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, planie rozwoju zawodowego nauczyciela. Nauczyciel, odnosząc się do zrealizowanych zadań, które były ujęte w zatwierdzonym planie rozwoju musi uwzględnić wnioski oraz uzyskane efekty dla siebie i szkoły.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu składany przez opiekuna stażu:

w myśl §5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650):

 „ 2. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.”

Czyli:

7 dni od dnia zakończenia stażu, opiekun stażu składa do dyrektora szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2020 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca 2020 r.

Ocena dorobku zawodowego

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela:

 • 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu – Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu  (art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela)

Art. 9c [staż. opiekun stażu. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu] ustawa Karta Nauczyciela

5a. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

5b. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 5a. 

5c. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania”.

Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2020 r.

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  przez nauczyciela stażystę lub postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego

Art.  9d.  [Rozpoczęcie, przedłużenie, przerwanie stażu]

„7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze”.

 • w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu – złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  przez nauczyciela stażystę lub postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego
 • w ciągu 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu – złożenie wniosku o wszczęcie postępowania  kwalifikacyjnego przez nauczyciela mianowanego .

Zgodnie z §11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

 1. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu lub rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji
 •  Powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej – na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem komisji

Termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi

 • do 31 sierpnia – termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi – jeżeli wniosek został złożony do 30 czerwca (art. 9b ust. 3 Karty Nauczyciela)
 1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • do 31 grudnia – termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi – jeżeli wniosek złożony do 31 października (art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela)

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu stażu. Termin trwania przedłużonego stażu liczy się od dnia planowanego zakończenia stażu, a ponieważ najczęściej jest to 31 maja, to kolejne dni liczymy od 1 czerwca. Wówczas od nowego terminu zakończenia stażu liczone są pozostałe terminy proceduralne.

Przedłużenie stażu

 • od miesiąca do roku – przedłużenie stażu (art. 9d ust.5 Karty  Nauczyciela)
 1. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 • od miesiąca do roku i 6 miesięcy – przedłużenie stażu (art. 9d ust.5a KartyNauczyciela)

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 W obecnej sytuacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 dokumentację powinniśmy złożyć zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły, organem prowadzącym lub organem nadzorującym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650)


Pytanie: Czy jest jakaś podstawa lub decyzja/interpretacja, która wskazuje na możliwość niewypłacenia godzin ponadwymiarowych?

Mamy tu do czynienia z dwoma etapami:

I etap:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

Na podstawie tego rozporządzenia oraz ustawy – Kodeks Pracy (który reguluje sytuacje nieuregulowane w prawie oświatowym), w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.:

Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, tylko i wyłączenie wtedy, gdy był gotów do ich wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły (art. 81 § 1 Kodeksu pracy – Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy). W konsekwencji przesłanką istnienia prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy jest pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy w szkole, przez co należy rozumieć:

 • istnienie zamiaru wykonywania pracy,
 • istnienie realnej możliwości jej wykonywania,
 • uzewnętrznienie woli jej świadczenia,
 • pozostawanie w dyspozycji pracodawcy przez cały czas niemożności wykonywania pracy –
  z reguły w szkole lub w innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora.

Wskazane przesłanki muszą być spełnione łącznie, by nauczyciel zachował prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciele co do zasady nie zachowują prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie zrealizowali w związku z zawieszeniem zajęć w okresie od 12 do 24 marca 2020 r., możliwość otrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe istnieje tylko wówczas, gdy nauczyciel w okresie tym faktycznie realizował z uczniami zajęcia w systemie zdalnym i ich realizacja zostanie zaliczona na zasadach określonych przez dyrektora.

Z uwagi na decyzję MEN o zawieszeniu zajęć w szkołach, nie istnieje realna możliwość wykonania pracy w godzinach ponadwymiarowych. Zawieszenie działalności szkół i placówek oznacza, że nie ma w tym okresie zaplanowanych zajęć dydaktycznych, a więc nie ma realnej możliwości wykonania pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa regulamin wynagrodzenia uchwalony przez organ stanowiący tej jednostki  (art.30 ust.6 pkt 2 Karty Nauczyciela). Niektóre samorządy wprowadziły do swoich regulaminów regulacje wypłacania godzin ponadwymiarowych w okresie pracy zdalnej. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art.35 ust.3 KN).

II etap: w okresie pracy zdalnej:

Dyrektorzy, zgodnie z prawem, powołują się zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000493/O/D20200493.pdf

 • 7. 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 1. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 • §11. Przepis § 7 ust. 1 stosuje się również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Wg ww. przepisów, nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jedynie zrealizowane w ramach pracy zdalnej, nie otrzyma ich za samą gotowość do ich prowadzenia. Co oznacza, że jeżeli można wykazać, iż w tym czasie nauczyciel pracował to ma pełne prawo do godzin ponadwymiarowych.

Przepisy powyższe stanowią, iż o tym, jak rozliczać czas pracy nauczyciela, decyduje dyrektor.

Dyrektor szkoły był zobligowany między innymi do:

 • określenie godzin, w których nauczyciele będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami,
 • opracowanie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniającego m.in. specyfikę zajęć, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

Jeżeli, przy organizacji pracy zdalnej – możemy wykazać realizację wszystkich zajęć zgodnie z potwierdzonym rejestrze pracy, obowiązującym w danej placówce, to mamy podstawę do wypłacenia godzin ponadwymiarowych.


Pytania: Jak wygląda sytuacja z awansem zawodowym?

W tym zakresie nadal obowiązują dotychczasowe przepisy prawa. Natomiast prace w tym zakresie już trwają.

29 kwietnia 2020 r. Sejm skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344

Zgodnie z zapisami projektu, Minister Edukacji będzie mógł w drodze rozporządzenia wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
jak również urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Przepisy stanowią, iż wyłączenie będzie możliwe w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów.

Zgodnie z zawartymi w projekcie przepisami, można się spodziewać zmian dotyczących:

 • terminów posiedzeń komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli,
 • trybu postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
 • urlopu wypoczynkowego – w tym zakresie możemy się zastanawiać czy zmiany będą dotyczyć skrócenia
  czy przerwania urlopu.

Treść art. 50 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Art. 50. W roku 2020 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów,
a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą całkowitego wykreślenia art. 50.

Jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie przekonamy się w niedługim czasie.

Projekt ustawy:

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=344

Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 344


Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako wychowawcy grupy wychowawczej przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo?

Nie. Wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nie ma prawa do dodatku funkcyjnego z tytułu zajmowanego stanowiska wychowawcy.

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono (§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416):

 • stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, albo
 • inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

sprawowanie funkcji:

 • wychowawcy klasy,
 • doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
 • opiekuna stażu,
 • nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

W przepisach jest mowa o sprawowaniu dodatkowej funkcji. Od funkcji należy odróżnić stanowisko pracy.

Wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym to nie funkcja, a stanowisko pracy zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

W związku z tym, samo sprawowanie stanowiska wychowawcy w SOSW nie uprawnia do dodatku funkcyjnego. Dotyczy to również wychowawcy internatu czy wychowawcy świetlicy są to bowiem stanowiska pracy, a nie funkcje. Jedynie wychowawca klasy jest uprawniony do dodatku funkcyjnego.

Podstawa prawna:

art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);

 • 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416).

Pytanie: Czy w tym roku odbędą się konkursy na dyrektorów? 

W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , zrezygnowano z przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora.

W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może:

1)  przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia
31 sierpnia 2021 r
. albo

2)  powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. albo

3)  przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż
do dnia 31 sierpnia 2021 r.

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1a pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

1d. W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych, organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Pytanie: Zwracam się do Pana o udzielenie odpowiedzi, jestem w trakcie wykonywania projektu organizacyjnego i mam dylemat bo od września mam 2 grupy w przedszkolu 1 grupa 3- 4 latki II grupa 5-6 latki z tym, że w drugiej grupie będzie tylko 2 starszaków i jak mam liczyć nauczycielowi pensum 22 godziny czy 25.  5 latków w drugiej grupie będzie 15 dzieci i dwoje starszaków.

Odpowiedź:

 Zgodnie z Ustawa Karta nauczyciela Art. 42. Ustęp 7 pkt.3  litera c, pensum nauczyciela realizującego zajęcia
w grupach mieszanych przedszkola określa organ prowadzący

Podstawa Prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2215)

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin
na tydzień.

 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

 1. c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
  z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać
  25 godzin,

Odpowiadając na Pani pytanie – należy ustalić pensum zgodnie z wymiarem określonym w decyzji ORGANU PROWADZĄCEGO


Pytanie: Czy jeżeli podpiszę w maju ograniczenie etatu np. 14/18 , to przechodząc na urlop dla poratowania zdrowia od września, będę miała płacone za etat czy 14/18?

Mamy tu do czynienia z trzema etapami tej sytuacji:

 1. Podpisanie przez Panią obniżenie etatu w majubo jeżeli nie to, jest podstawa do rozwiązania stosunku pracy: Art. 22. 2. (KN) W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy
  art. 20.
  (rozwiązanie stosunku pracy)
 2. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowiaKN: Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

 1. a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
 2. b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku
ten warunek Pani spełnia jeżeli urlop zostanie przyznany przed 1 września

 1. Jeżeli podpisze Pani obniżenie etatu w maju, czyli wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia
  od 1 września, przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia,  to obniża się Pani wymiar zatrudnienia niezależnie od tego, że urlop zostanie udzielony.
  Powołam się tutaj na wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z 26 czerwca 2014 r. sygn. V Pa 26/14.:
  W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest przesłanką, która musi zostać przez nauczyciela spełniona dla udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Nie musi natomiast być spełniona przez cały okres trwania tego urlopu. Dla oceny czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego istotny jest moment złożenia przez niego wniosku o urlop, gdyż przepisy Karty nauczyciela nie regulują sytuacji uprawnienia nauczyciela do urlopu zdrowotnego w przypadku ograniczenia wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2.

Natomiast, z przepisu art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela wynika, że nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 karty nauczyciela. Skoro przez użyty w art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela zwrot “zachowuje prawo” należy rozumieć prawo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia do wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w dniu rozpoczęcia korzystania z tego urlopu, to powód ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia w takiej wysokości, w jakiej otrzymałby je, gdyby normalnie przystąpił do świadczenia pracy w dniu 1 września.

Obniżenie wymiaru zajęć do ½ etatu i w konsekwencji obniżenie należnego wynagrodzenia o połowę nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do korzystania przez powoda z urlopu dla poratowania zdrowia i zasadami współżycia społecznego.

Czyli, odpowiadając na pytanie:

Czy jeżeli podpiszę w maju ograniczenie etatu np. 14/18 , to przechodząc na urlop dla poratowania zdrowia
od września będę miała płacone za etat czy 14/18
będzie miała Pani płacone z 14/18 + dodatki i świadczenia.


Pytanie: Pozwoliłam sobie napisać, ponieważ mam problem. Kończyłam w 2011 roku studia licencjackie
na kierunku Pedagogika Terapeutyczna z oligofrenopedagogiką. Na dyplomie mam napisane, że mogę pracować we wszystkich typach szkół. Pracuję obecnie jako nauczyciel wspomagający. Jednak okazało się, że obecnie nauczyciel z licencjatem nie może pracować z liceum.
Proszę mi powiedzieć jak to jest. Skoro dyplom otrzymałam przed 2017 rokiem, kiedy to wydano rozporządzenie. Bardzo proszę o odpowiedź. Czy przepisy obowiązują też wstecz?

Odpowiedź:

Oczywiście ma Pani racje prawo nie działa wstecz. Przykro mi bardzo ale w Pani przypadku nie ma to zastosowania. Już Rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji z dnia 12 marca 2009 r.( Dziennik Ustaw Nr 50 poz.400) jednoznacznie określa:

2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12—14, 16—22 i 24, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie  pedagogiczne lub

2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów
w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe
w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie MEN Rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji z dnia 12 marca 2009 r. (Dziennik Ustaw Nr 50 poz.400).


Pytanie: W rozporządzeniu pisze, że mamy mieć w dokumentacji (w teczce) ocenę pracy nauczyciela a we wszystkich prezentacjach na płytce, co dostałam na szkoleniu jest mowa tylko o ocenie dorobku zawodowego (nic nie jest wspomniane o ocenie pracy nauczyciela). To co jednak powinnam mieć w teczce? Ocenę pracy nauczyciela czy ocenę dorobku zawodowego?

Odpowiedź:

Jak Pani pewnie wie, zmieniło się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zgodnie ze zmianą do dokumentacji dołączamy KOPIE OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO, a nie oceny pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001650


Pytanie: Planowo moja nauczycielka stażystka ma kończyć awans w czerwcu a druga domyka staż na nauczyciela mianowanego. Czy coś wiadomo co
z nauczycielami realizującymi plan:

 • czy powinny wnioskować o zmianę zadań,
 • modyfikować coś na zadania zdalne?
 • Czy są jakieś zalecenia?

    Odpowiedź:

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym awansu zawodowego nauczyciel realizuje zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego. Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor może polecić nauczycielowi zmianę planu rozwoju, nauczyciel również może wnioskować do dyrektora o zmianę planu rozwoju zawodowego.

W obecnej sytuacji nie widzę potrzeby dokonywania przez nauczycieli zatwierdzonych planów rozwoju. Nauczyciel w sprawozdaniu które jest załączane do wniosku opisuje sposób realizacji zadań poprzez pracę zdalną
z wykorzystaniem multimediów.

Warto jednak przypomnieć nauczycielom aby do 30 czerwca złożyli wnioski wraz z załącznikami o których mowa
w rozporządzeniu do odpowiednich organów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001650

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574


Pytanie: W związku z zaistniałą sytuacją, nauczaniem online w szkołach, czy nauczyciele mają prawo
do modyfikacji programu nauczania teraz w tym momencie roku szkolnego?

W tym przypadku powołujemy się na  rozporządzenie z 20 marca 2020 r., które wskazuje na możliwość modyfikacji programu – dyrektorzy nie mogą zabraniać, a wręcz przeciwnie: dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:

10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego
i szkolnego zestawu programów nauczania
.


Pytanie: Czy dyrektor przedszkola może mnie zmusić do wzięcia urlopu poza planem urlopów?

Zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy Art. 163. Plan urlopów § 1.
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 urlop wypoczynkowy na żądanie.

Dz.U.2019.0.1040 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy


Pytanie: Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem mianowanym który osiągnął wiek emerytalny 60 lat

Zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela, Art. 20. 1.  Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów
w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania
  z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jak wynika z tego zapisu ustawowego osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być podstawą rozwiązania stosunku pracy.

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wyłącznie z powodu uzyskania przez pracownika wieku emerytalnego należy traktować jako niedopuszczalne (Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 21 stycznia 2009 r. II PZP 13/08). Stanowi to przejaw dyskryminacji
ze względu na wiek  w odniesieniu do wszystkich pracowników. Za dopuszczalne należy uznać np. zwolnienie spowodowane koniecznością zmniejszenia zatrudnienia w firmie. Jednakże należy pamiętać o tym, że w tym przypadku powód zwolnienia powinien wynikać z okoliczności leżących po stronie pracodawcy

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 21 stycznia 2009 r. II PZP 13/08).
 2. Ustawa Karta Nauczyciela art.20 z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Pytanie: Co z wynagrodzeniem młodocianych pracowników za okres odbywania praktyki gdy zakład pracuje,
a oni nie przychodzą bo są uczniami i szkoły są zamknięte?

Wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

4. 1. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania
w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w
rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 1. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub
  w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci
  mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.
 1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Pytanie: Czy w najbliższym czasie odbędą się konkursy na dyrektorów?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki oświatowej(§ 11g).

Prawodawca określił, iż:

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek;

w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki w tym okresie organ prowadzący powierza pełnienie obowiązków dyrektora jednostki wicedyrektorowi,

w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r., w przypadku powierzenia przed dniem 26 marca 2020 r. wicedyrektorowi, a w jednostce systemu oświaty, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, pełnienia obowiązków dyrektora jednostki, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie pełnienia tych obowiązków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. W tym przypadku łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki może być dłuższy niż 10 miesięcy, organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r., do kandydata wyłonionego w wyniku konkursu przeprowadzonego przed dniem 26 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000530


Pytanie: Czy dyrektor może zwołać radę pedagogiczną?

Rada Pedagogiczna, zgodnie z § 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 530), będzie mogła dopełnić ustawowy obowiązek związany z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.

Oznacza to, że  można zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej przy wykorzystaniu środków:

 • komunikacji elektronicznej lub
 • za pomocą innych środków łączności, w tym także
 • w formie obiegowej.

Należy jednak pamiętać, że treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Podstawa prawna:

11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 530).


Pytanie:  Czy poinformowanie rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań może się odbyć za pomocą strony internetowej szkoły, czy też każdy rodzic ma dostać na maila taką informację?

Ważne aby informacja skutecznie dotarła do każdego rodzica lub opiekuna ucznia, dlatego należy najpierw ustalić, który sposób przekazywania informacji rodzicom/opiekunom spełnia takie warunki.

w Poradniku dla dyrektorów zawarta jest informacja jak powinna wyglądać komunikacja i współpraca z rodzicami.

Do dobrych praktyk w obecnej sytuacji należy:

 • Spotkanie online dyrektora szkoły z przedstawicielami rady rodziców, przynajmniej raz w tygodniu, po to aby diagnozować problemy, definiować możliwości wsparcia, wspólnie wypracowywać rozwiązania i monitorować sytuację.
 • Komunikowanie najważniejszych informacji rodzicom na bieżąco – poprzez stronę szkoły, e-dziennik lub e-mail (w zależności od możliwości).
 • Zorganizowanie zdalnego dyżuru pedagoga lub psychologa dla rodziców.
 • Pozyskiwanie informacji zwrotnej od rodziców na temat obecnego modelu edukacji zdalnej na przykład poprzez ankietę lub kontakt telefoniczny wychowawców klas.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Pytanie: Czy nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny, które do tej pory mieli?

Tak. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

§ 7. 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w ramach godzin ponadwymiarowych,
o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)