EUROPEJSKIE SZKOŁY DEMOKRACJI I PARTYCYPACJI – nagrodzony projekt w konkursie “Partnerstwo bez granic”.

Projekt EUROPEJSKIE SZKOŁY DEMOKRACJI I PARTYCYPACJI, realizowany w l. 2017-2019 w partnerstwie z Instytutem Pedagogicznym Nadrenii – Palatynatu zajął  I.  miejsce w kategorii „Instytucje publiczne” w konkursie Partnerstwo bez granic, realizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego – wyniki konkursu.

Założenia i opis:

To innowacyjny i pilotażowy projekt wychodzący naprzeciw szybkim i poważnym zmianom w globalizującym się świecie XXI w. Zmiany te stawiają ogromne  wyzwania przede wszystkim przed młodymi Europejczykami, którymi nie sposób się zająć w pojedynkę, dlatego do udziału w projekcie zaproszeni zostali dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych z Polski i Niemiec, szczególnie zainteresowanych rozwijaniem kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Łącznie w projekcie wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele  5 szkół z województwa opolskiego, jednej szkoły z województwa śląskiego oraz 6 szkół z regionu partnerskiego Nadrenia-Palatynat.

Celem projektu było wzajemne poznanie się kadry pedagogicznej, nawiązanie partnerstw międzyszkolnych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i  demokratycznych uczniów oraz  kształtowania aktywnych postaw obywatelskich, m.in.  poprzez udział w Radzie klasowej czy międzynarodowej debacie na temat demokracji w szkole. Ponadto uczestnicy projektu poznali możliwości realizacji dwustronnych lub trójstronnych projektów wymiany młodzieży, otrzymali materiały oraz wsparcie metodyczne w zakresie budowania takich projektów. Odbyły się również szkolenia z pracownikami Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ramach których  można było skorzystać z informacji o możliwościach finansowania i opracowania wniosków aplikacyjnych. Owocem sześciu polsko-niemieckich  spotkań seminaryjnych w obu regionach partnerskich są realizowane nadal innowacje pedagogiczne oraz projekty międzyszkolne, a także – i przede wszystkim – nawiązane i kontynuowane przyjaźnie 😉

Na zakończenie szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały Certyfikat EUROPEJSKIEJ SZKOŁY DEMOKRACJI I PARTYCYPACJI sygnowany przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz Dyrektorów partnerskich ośrodków doskonalenia nauczycieli: RZPWE w Opolu i PL Rheinland-Pfalz.

Projekt realizowany był ze środków Programu Niwki oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pilotażowy  -w założeniach- charakter projektu ESDiP miał stać się przyczynkiem do realizacji kolejnego projektu o szerszym spektrum działania z udziałem  partnerów z Polski, Niemiec, Finlandii, Hiszpanii i Chorwacji, w ramach programu Erasmus +. Wniosek złożony w 2019 r. został rozpatrzony pozytywnie, a projekt Edu4Democracy jest w trakcie realizacji (w l. 2019-2022).

 

Więcej na temat projektu …

Przykładowe wypracowane efekty projektu:

-prezentacja innowacji pedagogicznej “Rada Klasowa” na konferencji „Myśl globalnie-działaj lokalnie” w RCRE w Opolu http://www.pspbudkowice.murow.pl/659/8/mysl-globalnie-dzialaj-lokalnie.html

-Elsner Danuta: „Uczniowska rada klasowa” artykuł w Dyrektorze szkoły” nr 3/2019 s. 22-25  Zespół Szkół Prywatnych Szkoła jak dom w Katowicach i Anne Frank – Realschule w Moguncji

  • Realizacja międzynarodowej debaty o demokracji w szkole z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i władz oświatowych województwa opolskiego i regionu Nadrenia-Palatynat, https://www.facebook.com/rcreopole/posts/1918703218216559
  • Logo projketu  zaprojektowane i  wybrane w demokratycznym głosowaniu przez uczniów szkół partnerskich.
  • Realizacja konferencji Myślę globalnie- działam lokalnie z udziałem koordynatora Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO oraz szkół uczestniczących w projekcie ESDiP (6. 06. 2019, RCRE w Opolu)
  • Budowanie międzyszkolnych projektów w zakresie edukacji STEAM, demokracji i partycypacji.
  • Dzielenie się dobrymi praktykami ( w ramach międzynarodowych konferencji w RCRE i Instytucie Pedagogicznym Nadrenii-Palatynatu).
  • Z aktualności Samorządu Województwa Opolskiego
  • Informacje na stronie RZPWE Opole 

W dniach 22-25 października 2019r. odbył się  -szósty i zarazem ostatni- moduł polsko-niemieckiego projektu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji realizowanego przez partnerskie ośrodki doskonalenia nauczycieli Województwa Opolskiego i Regionu Nadrenia-Palatynat.

W ośrodku szkoleniowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Niwkach spotkali się dyrektorzy i nauczyciele dziesięciu szkół partnerskich z Województwa Opolskiego, Śląskiego oraz Nadrenii-Palatynatu.

Celem spotkania był udział w międzynarodowym seminarium poświęconym rozwijaniu kompetencji demokratycznych, samorządności i współdecydowania poprzez poznanie możliwości projektowania zajęć w oparciu o interdyscyplinarne podejście STEAM, czego uczestnicy seminarium mogli doświadczyć biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez animatorów Centrum Nauki i Eksperymentu Zaczarowany Świat w Opolu oraz zajęciach STEAM przygotowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej TAK w Opolu.

Kolaż zdjęć z ESDP

Nauczyciele mieli okazję nie tylko obserwować, ale również aktywnie uczestniczyć w przygotowanych dla nich zadaniach i zajęciach z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Budując interaktywne  Osiedle dla Ozobotów, różne konstrukcje funkcjonalnych domów czy tworząc interaktywną chmurę do wiersza Wisławy Szymborskiej doświadczyli możliwości konstruowania interdyscyplinarnych lekcji dających przestrzeń do projektowania, rozwijania kreatywności, innowacyjnych koncepcji, a przede wszystkim współdecydowania o tym czego, i w jaki sposób chcą się uczyć.

Po zajęciach praktycznych wszyscy udaliśmy się do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach, by w swoich szkolnych grupach partnerskich opracować nowe pomysły na realizację polsko-niemieckich projektów.

Zdjęcie z prac zespołu

Realizacja projektu sprawiła wszystkim wiele radości i przyniosła nowe, ciekawe pomysły na działania edukacyjne wspierające autonomię ucznia. Uświadomiła też, że mądrze zorganizowana praca samorządu uczniowskiego, klasowego, praca uczniów podczas codziennej lekcji czy realizacji międzynarodowego projektu to „serce szkoły”, a zadania umożliwiające rozwijanie kreatywności, innowacyjności, podejmowania decyzji, wymagające współodpowiedzialności pozwalają rozwijać zarówno kompetencje społeczne, jak i te poszukiwane przez dzisiejszych pracodawców.

Zdjęcie grupowe uczestników

Podsumowanie ostatniego modułu projektu wywołało w uczestnikach również  żal, że trzyletni okres współpracy, przyjaźni i wspólnych seminaryjnych spotkań się zakończył. Padały propozycje organizacji kolejnych modułów 😊 Pozostało poczucie zbudowanych więzi i dzielenia się pomysłami wartościowych projektów edukacyjnych. Wobec czego postanowiliśmy okres najbliższych dwóch lat poświecić na dzielenie się swoim doświadczeniem z uczestnikami nowej edycji projektu. Okazją ku temu mogą być międzynarodowe konferencje  z zakresu edukacji globalnej oraz sieć współpracy Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji, podczas których będzie okazja spotkać się ponownie, by dzielić się przykładami dobrej praktyki.

Zdjęcie projektu planu działań

Projekt był realizowany i finansowany w ramach Programu Niwki oraz środków FWPN/DPJW

Logo Programu Niwki Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej