Kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe – pytania i odpowiedzi

Pytanie: 1
Czy  przygotowując szkolny plan nauczania w szkole zawodowej, stosunek liczby godzin kształcenia praktycznego do teoretycznego w każdym półroczu musi wynosić co najmniej 50% (czy przepis dotyczy zachowania zasady proporcjonalności w ciągu całego cyklu edukacyjnego?)
Odpowiedź:

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639) ogłoszono dnia 4 kwietnia 2019 r. obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. przepis dotyczy zachowania proporcjonalności w ciągu całego cyklu edukacyjnego, nie wskazano bowiem nigdzie konieczności takiego podziału w każdym półroczu:

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe wskazano minimalny wymiar godzin kształcenia zawodowego, który będzie musiał być przeznaczony na realizację zajęć w formie zajęć praktycznych (odpowiednio co najmniej 50% godzin kształcenia zawodowego w technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej oraz co najmniej 60% godzin kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe realizują praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych, a w przypadku uczniów technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, także w formie praktyk zawodowych.

Pytanie:2

Szukam podstawy prawnej do wprowadzenia w szkolnym planie nauczania kwalifikacji rynkowych.
Odpowiedź:

Przywołać tutaj należy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. (Dz. U. poz. 639)

§ 4. 5. Godziny stanowiące różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przeznacza się na:

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub

2) realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, lub

b) przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem, lub

c) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub

d) uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.

§ 4. 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 5, ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


Pytanie:3

Czy w okresie czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek sytemu oświaty z powodu epidemii koronawirusa w placówce oświatowej mogą być realizowane praktyki zawodowe (dotyczy praktyk zawodowych słuchaczy szkoły policealnej, którzy realizują kształcenie w systemie zaocznym na semestrze 4 i kończą szkołę 26.06.2020 r. oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych)? Praktyki są realizowane w pracowniach placówki oświatowej przez nauczycieli tejże placówki (zgodnie z zapisami podstawy programowej 2017).

Odpowiedź:

Od 4 maja br. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie.

Będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.

Kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ponadto na czas pandemii rozszerza się formy realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.780)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U poz.781)

Pytanie 4.

Witam, proszę o pomoc. Jak zaliczyć staż uczniowski w ramach praktyki zawodowej, jeśli ze stażu nie ma oceny. Może być po prostu “zaliczony”? Jaka podstawa prawna?

Odpowiedź:

Z MEN przyszły następujące wyjaśnienia w sprawie zaliczenia praktyk.
Realizację praktyki w formie:
1. Projektu edukacyjnego – ocenia opiekun praktyk;
2. W formie wirtualnego przedsiębiorstwa – opiekun projektu;
3. Na podstawie zaświadczenia o wolontariacie, piszemy zwolniona/zwolniony i wpisuje się podstawę prawną z ustawy COVID-19;
4. Na podstawie zaświadczenia o odbytym stażu, również zwolniona/zwolniony i wpisujemy jak w pkt. 3.