Zasady zdalnego nauczania – nowe przepisy MEN

Nauczanie zdalne staje się Naszą rzeczywistością. Dla dyrektorów, jest to okres pełen wyzwań w zakresie zarządzania szkołą, a dla nauczycieli zmierzenie się z nowymi metodami kształcenia na odległość.

Aby temu podołać musimy posiadać konkretny plan działania.

20 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dwa nowe rozporządzenia regulujące prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych oraz określające zasady prowadzenia nauczania na odległość,
a także oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Minister określił zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. O wybranym sposobie, dyrektor ma obowiązek poinformowania organ nadzorujący szkołę.

Rozporządzenie obliguje dyrektora do ustalenia wraz z nauczycielami:

 • tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;
 • sposobu monitorowania postępów uczniów oraz
 • sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również
 • informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
 • potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

W tym także:

 • wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 • ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Ustalając dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej, dyrektor jest zobowiązany uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Przy ustalaniu tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, oraz
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w szczególności
z wykorzystaniem:

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów do korzystania z platformy www.epodreczniki.pl na której można utworzyć konta dla uczniów i nauczycieli. W celu usprawnienia korzystania z platformy, dyrektor wykorzystuje do tego System Informacji Oświatowej.

Kształcenie specjalne także zostało objęte kształceniem na odległość. Prawodawca objął również prowadzenie zdalnego kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły został zobligowany do koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Nauczyciele i specjaliści zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie
w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Kształcenie zawodowe w systemie kształcenia na odległość.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego mają być prowadzone w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Program nauczania danego zawodu mogą ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, pod warunkiem, że dotychczas nabyte przez uczniów wiedza
i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

Praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania
w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020.

Natomiast, w przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów
w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia, zajęcia praktyczne mogą być, w uzgodnieniu
z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Pragnę jednocześnie nadmienić, iż w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczyciela na terenie szkoły,
z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Oznacza to, że w okresie zawieszenia może się odbyć posiedzenie rady pedagogicznej na przykład poprzez www.znp.edu.pl , czyli jest możliwość realizowania innych zadań tych typowo organizacyjnych również zdalnie.

Zachęcam do zapoznania się z podstawą prawną poruszanych zagadnień:

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Renata Laskowska

kierownik PZiWPP