Prawo oświatowe w praktyce

                                         Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
Znaleźliśmy się wszyscy w nadzwyczajnej sytuacji związanej z zamknięciem szkół i placówek i nie wiadomo na dziś jak długo to potrwa.

Chcąc wspomóc Państwa w tej trudnej sytuacji będziemy zamieszczać
w zakładce wszelkie informacje dotyczące przepisów prawa związane
z organizacją funkcjonowania szkół w nauczaniu zdalnym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt;

Renata Laskowska – kierownik pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Andrzej Migacz – konsultant pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego amigacz@rcre.opolskie.pl

Zmiany Rozporządzeń w sprawie pandemii w szkołach od 22 marca 2021r

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz.512)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.502)

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2047
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2048

 

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

19.11.2020

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą również na większy komfort pracy nauczycielom.

Prace nad wymaganiami egzaminacyjnymi

Dziś, 19 listopada zakończył się pierwszy etap prac zespołów ekspertów, którzy od października br. pracowali nad opracowaniem wymagań egzaminacyjnych.

Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych. Członkami tych zespołów zostali eksperci w zakresie każdego przedmiotu: nauczyciele – praktycy, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Zadaniem zespołów było przeanalizowanie obowiązujących podstaw programowych oraz stworzenie – na ich podstawie – wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów w zakresie obu egzaminów. Podczas tych prac eksperci przeprowadzili również konsultacje międzyprzedmiotowe, tak aby wymagania egzaminacyjne dla pokrewnych przedmiotów, np. biologii i chemii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, były skorelowane i spójne. Efektem pracy zespołów jest przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021. Co istotne zmiana ta będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

Od 20 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych. Na uwagi i opinie merytoryczne czekamy do 27 listopada pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl. Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

Kolejne kroki w przygotowaniu egzaminów

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

Czym są wymagania egzaminacyjne?

Przygotowane przez ekspertów wymagania egzaminacyjne są oparte na wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. W swoim zakresie uwzględniają one jednak specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych. Wymagania egzaminacyjne nie określają zakresu kształcenia. Nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.

Co istotne, nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne.

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
 1. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
 1. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
 • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Przypominamy o konsultacjach dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Prezentacja – “Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.”
Zmiany​_na​_egzaminie​_ósmoklasisty​_i​_egzaminie​_maturalnym​_w​_2021.pdf 3.56MB

NOWE ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.1870) https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187001.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001389

ZADANIA DYREKTORA W CZASIE PANDEMII

Zasady przekazywania do sanepidu danych uczniów podejrzanych o zarażenie COVID-19

W związku z wykryciem w szkole pierwszego przypadku zarażenia COVID-19 dyrektor podjął wszystkie wymagane czynności określone w procedurze. Rodzice złożyli zażalenia po przekazaniu danych osobowych do sanepidu. Czy te protesty są słuszne?

Wykonując czynności o których mowa w pytaniu, dyrektor realizował obowiązki wynikające
z wytycznych GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Z wytycznych wynika zaś, że “W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.”.

Dyrektor jest obowiązany przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN. Ich realizacja jest więc wykonywaniem obowiązku prawnego. Jeżeli zatem dyrektor tworzy listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazuje dane tych osób do sanepidu, to tym samym wykonuje obowiązek prawny. Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgoda nie jest tu wymagana). A w przypadku przetwarzania danych osobowych na tej podstawie sprzeciw jest bezskuteczny.

  Czy okres kwarantanny wpisać w świadectwie pracy

 W świadectwie pracy wszystkie okresy nieskładkowe. Sprawdź, czy okres kwarantanny wpisuje się do tego dokumentu.

Niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, a także wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. W związku z tym, że kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy, oznacza że jest ona okresem nieskładkowym. W świadectwie pracy należy zamieścić informację o okresach nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Kwarantanna traktowana jest na równi z niezdolnością do pracy i za ten czas pracownik ma prawo świadczeń chorobowych. Okres ten jako okres nieskładkowy wyszczególniony jest na świadectwie pracy. 

Indywidualne nauczanie – nowe rozwiązania prawne rok szkolny 2020/2021

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1537
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1538
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1539

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poradnik MEN dla dyrektorów szkół i nauczycieli Poradnik (doc)https://www.gov.pl/attachment/0bc671dc-cffa-4342-a2bb-656b8f7f7f29

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:
• Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
• W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
• W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
• Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
• Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
• W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
• W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
• Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
• Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
• Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
• Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
• Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
• Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
• Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
• Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
• Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
• Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
• Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
• Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
• Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
• Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
• Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
• Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
• Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
• Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
• Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
• Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
• Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
• Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
• Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia
• Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
• Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
• Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
• Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
• W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
• Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
* Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać m. in. następujące założenia:
1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Materiały

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
Wytyczne​_GIS,​_MZ​_i​_MEN​_dla​_szkół​_podstawowych​_–​_edukacja​_wczesnoszkolna.docx 0.08MB
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
Wytyczne​_GIS,​_MZ​_i​_MEN​_dla​_szkół​_podstawowych​_–​_edukacja​_wczesnoszkolna.pdf 0.23MB

Terminy i harmonogram zakończenia procedury awansu zawodowego
Stan Prawny na 14.05.2020r

Przepisy prawne, które regulują awans zawodowy to:
• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) oraz
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1650)
W większości przypadków, zakończenie stażu nauczycieli nastąpi 31 maja 2020 r. (jeżeli nie wystąpiły sytuacje związane z przedłużeniem, przerwaniem stażu – art. 9d. Karty Nauczyciela)
Zgodnie z ww. przepisami prawa należy pamiętać o podstawowych terminach związanych
z zakończeniem stażu, aż do otrzymania decyzji.
Złożenie sprawozdania z realizacji stażu:
zgodnie z §4 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu:
„5. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu”.
Pamiętajmy, iż sprawozdanie powinno odwoływać się do realizacji zadań ujętych
w zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, planie rozwoju zawodowego nauczyciela. Nauczyciel, odnosząc się do zrealizowanych zadań, które były ujęte w zatwierdzonym planie rozwoju musi uwzględnić wnioski oraz uzyskane efekty dla siebie i szkoły.
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu składany przez opiekuna stażu:
w myśl §5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650):
„ 2. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.”
Czyli:
7 dni od dnia zakończenia stażu, opiekun stażu składa do dyrektora szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2020 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca 2020 r.
Ocena dorobku zawodowego
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela:
• 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu – Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela)
Art. 9c [staż. opiekun stażu. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu] ustawa Karta Nauczyciela
5a. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się
z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
5b. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 5a.
5c. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania”.
Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2020 r.
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela stażystę lub postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego
Art. 9d. [Rozpoczęcie, przedłużenie, przerwanie stażu]
„7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze”.
• w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu – złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela stażystę lub postępowania egzaminacyjnego przez nauczyciela kontraktowego
• w ciągu 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu – złożenie wniosku
o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela mianowanego .
Zgodnie z §11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
3. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu lub rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji
• Powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej
i kwalifikacyjnej – na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem komisji
Termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi
• do 31 sierpnia – termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi – jeżeli wniosek został złożony do 30 czerwca (art. 9b ust. 3 Karty Nauczyciela)
3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
• do 31 grudnia – termin wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi – jeżeli wniosek złożony do 31 października (art. 9b ust. 3a Karty Nauczyciela)
3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu stażu. Termin trwania przedłużonego stażu liczy się od dnia planowanego zakończenia stażu, a ponieważ najczęściej jest to 31 maja, to kolejne dni liczymy od 1 czerwca. Wówczas od nowego terminu zakończenia stażu liczone są pozostałe terminy proceduralne.
Przedłużenie stażu
• od miesiąca do roku – przedłużenie stażu (art. 9d ust.5 Karty Nauczyciela)
5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
• od miesiąca do roku i 6 miesięcy – przedłużenie stażu (art. 9d ust.5a KartyNauczyciela)
5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
W obecnej sytuacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 dokumentację powinniśmy złożyć zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły, organem prowadzącym lub organem nadzorującym.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650)

 

Zmiany w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

18 maja 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 795).

Zmiany mają charakter redakcyjny, porządkujący oraz dostosowujący treść rozporządzenia do zmian, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat w prawie oświatowym, zwłaszcza
w zakresie podstaw programowych, podstaw programowych kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i szkolnictwa artystycznego. Zmianie ulega również brzmienie ust. 2 w § 3 i ust. 4 w § 5 rozporządzenia w związku z nieistniejącymi już zakładami kształcenia nauczycieli.

W kryteriach przyznawania nagród, znowelizowano literę a:

w § 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio
w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego lub”

W myśl rozporządzenia, nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnił kryteria określone w § 2 rozporządzenia z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 131 poz.1078), czyli:

§ 2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego lub (wg znowelizowanego rozporządzenia)
b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
c) działań innowacyjnych, lub
d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub
e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub
f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Dodano do § 9, § 9a w brzmieniu:

§ 9a. Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 6 i § 7 nie stosuje się.

Oznacza to, że kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie miał możliwość przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom – bez konieczności stosowania w tym zakresie trybu określonego w § 6 i 7 rozporządzenia. Nagroda będzie mogła zostać przyznana w dowolnym terminie, a ponadto nie będzie wymagana opinia rady pedagogicznej (§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli).

W uzasadnieniu czytamy, że:

“Zasadnicze zmiany w projektowanym rozporządzeniu polegają na wprowadzeniu rozwiązania umożliwiającego kuratorom oświaty oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawanie z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, bez konieczności stosowania w tym zakresie trybu określonego w § 6 i 7 rozporządzenia. Rozwiązanie to odpowiada postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W ramach tak sprawowanego nadzoru inspirują one nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanych rozwiązań w procesie kształcenia. Zachęcają do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Kuratorzy Oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie mają jednak możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli.”

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 131 poz.1078)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 795)

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

 

 Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność
grupy przedszkolnej.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,
Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych
do niego wytycznych.
Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na
terenie placówki.
Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także
wyposażenie tych pomieszczeń.
 W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci
lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej
w przypadku
nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
Dyrektorze,
 Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać
w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być
mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji
publicznych szkół i przedszkoli.
 W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych
kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej,
w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne
dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela.
Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na
stronie internetowej GIS.
 Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw
lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
do spożywania posiłków.
Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
i skutecznie
poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione
i wyjaśnione odbiorcom.
 Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk
na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni
przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych
pracowników powyżej 60. roku życia.
 W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
nad dziećmi.
Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.
 Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa
odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź
zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do
czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w
małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.
Nauczycielu,
Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone.
Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,
np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź
gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj przykład.
 Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Rodzicu,
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż
dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
i ust podczas drogi do i z placówki.
Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu.

 

EGZAMINY, REKRUTACJA, KONKURS NA DYREKTORA – NOWELIZACJA                                                                   ROZPORZĄDZENIA

z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Materiały

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Nowelizacja​ rozporządzenia​ MEN​ – ​COViD-19​ (art​.30b)

Uzasadnienie​_nowelizacja​_rozporzadzenia​_MEN​_-​_COViD-19​_(art​_30b)​002).pdf 0.14MB _

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) Art. 7 ustawy – Karta Nauczyciela i art. 68 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.
 • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).
 • Art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
 • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych – na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
  https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych
 • Zdalne nauczanie i inne rozwiązania dla dyrektora w okresie zawieszenia
  Wiadomo już, że okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej
  i wychowawczej jednostek oświaty zostanie wydłużony do 10 kwietnia. W związku
  z tym przygotowane zostały nowe rozwiązania dotyczące działalności szkół i placówek w okresie zawieszenia. Nowe rozporządzenie MEN regulujące te kwestie zacznie obowiązywać 25 marca 2020 r. Sprawdzamy, jak w tym trudnym okresie powinna funkcjonować szkoła.
  W nowym rozporządzeniu wyraźnie zaznaczono, że za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor. Zatem decyzje w zakresie wprowadzenia metod
  i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań szkoły
  w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty podejmuje właśnie dyrektor (§ 1 rozporządzenia MEN). Decyzyjna w tym zakresie nie jest więc rada pedagogiczna, co wydaje się oczywiste, mając na względzie potencjalne trudności związane z jej zebraniem. Z kolei zadaniem organu prowadzącego ma być wspomaganie szkoły w organizacji tego kształcenia (§ 6 ust. 2 rozporządzenia MEN).
  Zadania przewidziane w nowym rozporządzeniu są stosowane również
  w placówkach oświatowych, w których zajęcia zostały zawieszone na podstawie odrębnych przepisów.
  Nowemu rozporządzeniu podlega np. specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  w którym zajęcia zawieszono za zgodą organu prowadzącego w trybie
  § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach.
                                                 ZADAŃ DYREKTORA
  1. Najpierw zawiadomienie o wybranych rozwiązaniach
  O wybranych rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość dyrektor powinien zawiadomić:
  • uczniów,
  • rodziców,
  • nauczycieli (§ 1 pkt 1 rozporządzenia MEN).
  Informacja ta nie musi być przekazana w formie pisemnej. Dopuszczalny jest np. komunikat mailowy lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA
 • Dyrektor musi także na bieżąco koordynować współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci
  i uczniów, w tym:
  • dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym (należy tu zwrócić uwagę w szczególności na realizację IPET),
  • dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
  • uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (§ 1 pkt 2 rozporządzenia MEN).
  Rozporządzenie MEN nie precyzuje, na czym ta koordynacja ma polegać.
  Decyzję w tym zakresie pozostawia się więc do uznania dyrektora.
  Dyrektor może zobowiązać nauczycieli do raportowania działań podjętych w ramach zdalnego nauczania np. drogą mailową.
 •                             Ustalenie zasad weryfikacji postępów ucznia
  Kolejny zadaniem dyrektora jest ustalenie zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) i na zajęciach realizowanych
  w formach pozaszkolnych. Podejmując decyzję w tym zakresie, należy działać
  w uzgodnieniu z nauczycielami i uwzględniać następujące kryteria:
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć (§ 1 pkt 3 rozporządzenia MEN).
  Nie można ograniczać się jedynie do prowadzenia zajęć w formie online. Należy też – w rozsądnym zakresie – polecać uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie przez uczniów. W ten sposób zapewnimy również kształcenie bez użycia komputerów.
  Zdaniem MEN „Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.”
 •            USTALENIE ZASAD OCENIANIA I KONTAKTU Z UCZNIAMI
  Dyrektor ustala też sposób:
  • monitorowania postępów uczniów,
  • sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów (a więc kwestie dotyczące oceniania bieżącego),
  informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,
  a także uzyskanych przez niego ocenach (§ 1 pkt 4 rozporządzenia MEN),
  • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji
  z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację
  o formie i terminach tych konsultacji (§ 1 pkt 9 rozporządzenia MEN),;
  Wynika z tego, że nauczyciele mogą, a nawet powinni dokonywać oceniania bieżącego prac uczniów zleconych w okresie zawieszenia. Rozwiązania w tym zakresie powinny być ustalone we współpracy z nauczycielami ale bez angażowania rady pedagogicznej.
  Do ustalenia zasad oceniania bieżącego uczniów w okresie zawieszenia jak również informowania uczniów i rodziców o postępach uczniów nie jest konieczna nowelizacja statutu szkoły. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor, współpracując z nauczycielami.
  Naturalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest dziennik elektroniczny. Za pośrednictwem tego dziennika uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące
  i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Jeżeli zaś w szkole nie ma dziennika elektronicznego, wówczas dobrze jest skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp (§ 2 pkt 3 rozporządzenia MEN).
 •                                         EGZAMINY I SPRAWDZIANY
  Kolejnym zadaniem dyrektora jest ustalenie warunków i sposobu:
  • przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego,
  • przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
  • wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
  • warunków i sposobu zaliczania zajęć pozaszkolnych (§ 1 pkt 5 rozporządzenia MEN),
  • warunków, sposobu i terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych (§ 1 pkt 6 rozporządzenia MEN).
  Jest to równoznaczne z zawieszeniem dotychczasowych regulacji dotyczących egzaminów i sprawdzianów (§ 13 pkt 4-6 rozporządzenia MEN). Dyrektor może przyjąć inne rozwiązania niż dotychczasowe.
 •                    DOKUMENTOWANIE ZADAŃ SZKOŁY
  Także w zakresie dokumentowania realizacji zadań szkoły i placówki oświatowej obowiązki spoczywają na dyrektorze, który powinien ustalić sposób tego dokumentowania (§ 1 pkt 7 rozporządzenia MEN). W przepisach nie sformułowano w tym zakresie żadnych wytycznych. Można przyjąć,
  że rozwiązanie to pozwala dokumentowanie realizacji zdalnego nauczania
  w formie elektronicznej.
 •                                 WYBÓR MATERIAŁÓW NAUCZANIA
  Do decyzji dyrektora należy wybór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zdalnego nauczania, w tym w postaci elektronicznej, z których mogą korzystać uczniowie (§ 1 pkt 8 rozporządzenia MEN).
  W rozporządzeniu wskazano, że zdalne nauczanie może być realizowane
  z użyciem:
  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl),
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji
  i radiofonii (§ 2 pkt 1 rozporządzenia MEN).
  Nie jest to katalog zamknięty. Dyrektor może też przyjąć inne rozwiązania.
  Rozwiązania należy dostosować do specyfiki wynikające z rodzaju obowiązków nauczyciela jak również do predyspozycji uczniów i możliwości technicznych w ich rodzinach. Z innych materiałów skorzysta nauczyciel w oddziale przedszkolnym, a z innych – pedagog szkolny. Niestety przepisy nie dostarczają w tym zakresie konkretnych rozwiązań, pozostawiając decyzję dyrektorowi.
  W tym celu dyrektor może ustalić z nauczycielami, czy konieczna jest modyfikacja zestawu programów wychowania przedszkolnego
  i szkolnego zestawu programów nauczania (§ 1 pkt 10 rozporządzenia MEN).
 •                       NIE TYLKO LEKCJE ONLINE NA ŻYWO
  Jak już wskazano, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą opierać się za pomocą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) lub innych materiałach udostępnionych przez MEN.
  Jak wskazuje MEN: „Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów
  i nauczycieli.
 • Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.”
  Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Możliwe jest również nakładanie na uczniów obowiązku zapoznania się z przesłanym materiałem, co uczeń powinien potwierdzić
  w ustalony sposób, a jego aktywność powinna stanowić do wystawienia oceny bieżącej (§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN).
  Natomiast gdy wystąpią trudności w organizacji zdalnego nauczania, wówczas dyrektor może określić inny sposób ich realizowania (niestety rozporządzenie nie określa jaki). Kluczowe jest tu więc stawianie na elastyczność.
  Przykład Do szkoły uczęszcza wielu uczniów z rodzin wielodzietnych, mających trudną sytuację materialną. Najczęściej w tych rodzinach jest jeden komputer na wszystkie dzieci. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest – zamiast prowadzić lekcje online w trybie transmisji na żywo – ograniczenie się do przekazywania materiałów dydaktycznych i ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu.
  Wprowadzenie innego sposobu realizowania zajęć niż zdalne nauczanie nie może być wynikiem samodzielnej decyzji poszczególnych nauczycieli. Taki sposób może ustalić dyrektor. Co więcej, musi uzgodnić to z właściwym kuratorem oświaty.
 •    DODATKOWO W PRZYPADKU DZIECI OBJĘTYCH:
  • wychowaniem przedszkolnym,
  • edukacją wczesnoszkolną,
  • wczesnym wspomaganiem rozwoju,
  • zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  należy informować rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu(§ 2 pkt 4 rozporządzenia MEN).
  Kurator oświaty zwróci uwagę na obciążenia uczniów
  Nadzór pedagogiczny nad zdalnym nauczaniem mają prowadzić właściwi kuratorzy oświaty. Największy nacisk na być położony na:
  • sposób organizacji tego kształcenia,
  • stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych im zadań
  (§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN).
  Dyrektor powinien zalecić nauczycielom, by ilość przesyłanych uczniom materiałów dostosowali przede wszystkim do ich możliwości psychofizycznych.
 •                                                         CO Z DOTACJAMI
  Duże wątpliwości naszych Czytelników budziła kwestia wypłaty dotacji dla szkół
  i placówek niepublicznych za okres zawieszenia zajęć. Wątpliwości te zostały wyjaśnione. Przyjęto rozwiązanie dla okresów od 1 marca 2020 r. do miesiąca,
  w którym zakończono zawieszenie:
  1. W przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny, dotacja zostanie wypłacona na wszystkich uczniów, niezależnie od tego czy spełniają oni wymóg co najmniej 50% frekwencji.
  2. To samo dotyczy niepublicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.
  3. W niepublicznych domach wczasów dziecięcych dotacja nie będzie uzależniona od liczby dni pobytu wychowanków w placówce (§ 10 rozporządzenia MEN).
 •                NOWE ROZWIĄZANIA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
  Zmodyfikowane zostały zasady prowadzenia zajęć w ramach kształcenia zawodowego. Teoretyczne przedmioty zawodowe mogą być oczywiście prowadzone w ramach zdalnego nauczania w pełnym zakresie. Natomiast zajęcia praktyczne mogą być prowadzone zdalnie wyłącznie
  w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia zdalnego nauczania.
  1. Można zmodyfikować program nauczania w zawodach tak, aby treści niemożliwe do przekazania w formie zdalnej były zrealizowane w klasach programowo wyższych.
  2. Praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej zaplanowanych w czasie zawieszenia mogą być realizowane do końca roku szkolnego.
  3. Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą być zrealizowane także w klasach programowo wyższych (w uzgodnieniu
  z pracodawcami). Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.
  4. W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem zdalnego nauczania uzupełnia się po zakończeniu zawieszenia (§ 3-5 rozporządzenia MEN).
 • • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493)
 • http://www.kuratorium.opole.pl/wpcontent/uploads/2020/03/ksztalcenie_na_odleglosc_poradnik_dla_szkol.pdf   
 • Konsultacje ekspertów poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. https://www.kuratorium.opole.pl/ 

 

AWANS ZAWODOWY PROSZĘ PAMIĘTAĆ O TERMINACH

 • terminy składania wniosków o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela MIANOWANEGO oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela KONTRAKTOWEGO I DYPLOMOWANEGO.
 • Ustawa Karta Nauczyciela3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego DO DNIA 30 CZERWCA DANEGO ROKU, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub
  o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do DNIA 31 SIERPNIA DANEGO ROKU3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do DNIA 31 PAŹDZIERNIKA DANEGO ROKU, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 GRUDNIA DANEGO ROKU.
 • DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ORAZ MIANOWANEGO
 • § 9. DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO.
  1. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
  1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu
  ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
  3) KOPIĘ SPRAWOZDANIA z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  4) KOPIĘ OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

 • DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO oprócz w/w dodatkowo
 • OPIS i analizę sposobu realizacji JEDNEGO wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1–3
 • OPIS i analizę sposobu realizacji JEDNEGO wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4,  w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
 • Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach
  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem JEŚLI WYBRAŁ TO WYMAGANIE