Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo,
Wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu zaprasza na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 19– 20 marca 2020 r. (czwartek – piątek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice. Sala A.

Tematyka, która będzie poruszana na Forum:

Dzień I: 19 marca 2020 r. (czwartek)
1. Podstawy prawne:
* udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego;
* wsparcia uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego;
* prowadzenia dokumentacji szkolnej – wzory wniosków, pism oraz zakresy obowiązków wychowawcy klasy
i specjalistów w zakresie organizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz kształcenia specjalnego;
* współpraca z rodzicami ww. zakresie.
2. Współpraca nauczycieli przedmiotowych i wspomagających – jako efekt nauczania i wychowania
w odniesieniu do uczniów pełnosprawnych, jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzień II: 20 marca 2020 r. (piątek)
1. Zasady opracowywania planowanego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz kształcenia specjalnego (dostosowania wymagań edukacyjnych) na wszystkich lekcjach.
2. Zasady opracowywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
3. Dzienniki zajęć specjalistycznych prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów – opracowanie przykładowego dokumentu.
4. Przykładowe sytuacje z zakresu planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę – studium przypadku.
5. Ocena efektywności działań wspierających jako źródło rekomendacji w planie nadzoru pedagogicznego.

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom w terminie późniejszym – po zakończonej rekrutacji.

Uwaga!

Tematyka forum została opracowana w oparciu o oczekiwania wicedyrektorów z poprzedniego Forum.

Koszt udziału w Forum wynosi  320 zł.

Wpłaty  indywidualne należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych”
Nr 27/Sieć/RCRE/20 (Faktury zostaną wystawione po zakończeniu Forum)

Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1967

Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca 2020 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY