Akademia Młodego Dyrektora

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego RCRE w Opolu zaprasza:

 • dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono stanowisko,
 • dyrektorów szkół i placówek, chcących rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania oświatą oraz
 • wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych

na 40 godzinne warsztaty, realizowane w roku szkolnym 2019/2020.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych.

Celem warsztatów jest wsparcie dyrektorów w skutecznej realizacji ich zadań oraz doskonalenia kompetencji menedżerskich, warunkujących sprawną organizację pracy.

Warsztaty będą podzielone na bloki tematyczne:

 • kierowanie działalnością szkoły lub placówki w myśl obowiązującego prawa oświatowego;
 • organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej: dokumentacja
  z zakresu PPP; organizacja pracy wychowawcy klasy oraz dyrektora szkoły/placówki
  ;
 • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku: współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły; współpraca z instytucjami edukacyjnymi; współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi; komunikacja w szkole; mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.
 • zarządzanie zasobami ludzkimi: polityka kadrowa oraz procedury prawne; motywowanie pracowników; rozwój kariery zawodowej nauczyciela; rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych; zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym: zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa; stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły; struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych; nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły; planowanie rocznej pracy szkoły/placówki.
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym: ja jako lider; zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej; gotowość do uczenia się przez całe życie; utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym; radzenie sobie ze stresem; korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia.

Uczestnicy otrzymają:

 • pakiet materiałów: wzory pism, przykładową dokumentację z zakresu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego oraz inne wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników;
 • zaświadczenie ukończenia 40 godzinnego szkolenia.

Karta zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1889

Koszt szkolenia: 460, 00 zł.

O terminie wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani po zawiązaniu się grupy.

Odpłatność za zajęcia dydaktyczne w wysokości 460,00 zł. należy wpłacić  na konto Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu: Bank Millenium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 z zaznaczeniem: „Akademia Młodego Dyrektora” Nr 180/W/RCRE/19-20.

Naszym celem jest praktyczne wsparcie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w ich codziennej pracy.

Termin realizacji zadania: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatora warsztatów:

Renata Laskowska tel: +48 77 404 75 57; email: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Serdecznie zapraszamy