Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej: (ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach oraz w Opolu: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiO), do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół.

Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli.

Tytuł projektu Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.02-16-0020/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 marzec 2017 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Miasto Opole
Partnerzy Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska
Realizator projektu Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Wartość projektu ogółem   4 999 000,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych   4 999 000,00 PLN
Wartość dofinansowania EFS   4 497 435,24 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa dla partnera – RZPWE       142 799,29 PLN
Okres realizacji projektu od 01.2019 r. do 08.2022 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz jeszcze mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z tymże rynkiem. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowania pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje przyszłych pracowników. Planowane działania z jednej strony zaspokoją potrzeby dzisiejszych uczniów, a przyszłych pracowników, natomiast z drugiej strony przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Przygotowane działania umożliwią uczniom szkół zawodowych zdobycie cennych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności, ułatwiających dopasowanie się do „zmiennego” rynku pracy.

Ważnym celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane, wykraczające poza podstawę programową staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy. Przewiduje się realizację staży dla uczniów klas 2 i 3 – będą to odpowiednie grupy uczniów posiadające już pewną wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie, którą dzięki stażom będą mogli rozwinąć.

Dla lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Dodatkowo działania projektowe skierowane do ucznia zakładają:

  • utworzenie 4 SZPIK-ów jako wzmocnienie zaplecza dydaktycznego doradców zawodowych w szkołach,
  • warsztaty e-Portfolio zawodowe, pomagające określić uczniom swe kompetencje oraz rozwinąć umiejętności budowy kariery i ścieżki zawodowej,
  • warsztaty zawodowe prowadzone przez pracodawców w wielu kierunkach, które pozwolą uczniom poznać środowisko pracy, możliwość rozwoju w wybranym zawodzie oraz uzyskać konkretne umiejętności i kwalifikacji zawodowe,
  • uczestnictwo uczniów w specjalistycznych targach branżowych oraz obozie naukowym w otoczeniu praktyków z przedsiębiorstw działających w określonych branżach zbieżnych z profilem kształcenia uczniów,
  • zajęcia z języków obcych z nastawieniem na zakres języka obcego zawodowego,
  • utworzenie w szkołach klas patronackich i prowadzenie przez wykładowców PO wykładów w zakresie kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.

Zadaniem projektowym dla nauczycieli są staże zawodowe w przedsiębiorstwach oraz kursy i studia podyplomowe, których celem jest nabycie kwalifikacji w zawodach, w których odnotowuje się zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy.

Autor: Marcin Weiss