Seminarium dla Przedstawicieli JST odpowiedzialnych za oświatę

Szanowni Państwo:

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza:

 • pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem oświaty,
 • radców prawnych zajmujących się obsługą prawną oświaty,
 • kierowników centrów usług wspólnych, skarbników gmin i powiatów.

na dwudniowe Seminarium:

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE LOKALNYM

które odbędzie się w dniach 25 – 26 października 2017 r. (środa – czwartek) w Ośrodku Szkoleniowym Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.

Szkolenie ma na celu:

 • nabycie wiedzy dot. proponowanych zmian w finasowaniu zadań oświatowych oraz zmian w prawie pracy dla nauczycieli,
 • przygotowanie do wykorzystania w praktyce w projektowanych zmian w zarządzaniu oświata na szczeblu JST oraz konkretnej jednostki oświatowej,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego realizowania przepisów dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych,
 • prawidłowe skonstruowanie budżetu w 2018 roku na realizację powyższych zadań,
 • usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej zadań i kompetencji związków zawodowych,
 • ukazanie obszarów współdziałania przedstawicieli związków zawodowych pracowników oświaty z samorządem lokalnym aby nie naruszać uprawnień oraz kompetencji i jednocześnie aby zachować swoje uprawnienia i autonomię.

Tematyka forum*:

 • ZMIANY W FINANSOWANIU EDUKACJI. PROJEKT USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH A ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI W SAMORZĄDZIE.
 • ZWIĄZKI ZAWODOWE W OŚWIACIE – UWARUNKOWANIA PRAWNE, ZADANIA, KOMPETENCJE, UPRAWNIENIA. SAMORZĄD LOKALNY WE WSPÓŁDZIAŁANIU
  Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY.
 • ZMIANY STATUTÓW, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE ORAZ REGULAMINY I ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY.

 *zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podany adres e-mailowy pytań, które będą mogły stanowić punkt wyjścia do dyskusji oraz pracy w ramach studium przypadku.

Koszt udziału w Forum wynosi  340 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie  informacji: “Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych” Nr 254/Sieć/RCRE/17

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1205

Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 października 2017r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące seminarium proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik POiZO, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAM