Zaproszenie na szkolenie „Jak tworzyć przedszkole/szkołę promujące/ą zdrowie?”

Wszystkie placówki, które chcą wdrażać koncepcję placówki Promującej Zdrowie i  zostać członkiem wojewódzkiej – Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a następnie starać się o Krajowy Certyfikat SzPZ nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia.
Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych.
Obecnie w Polsce jest ponad 3000 placówek w sieci SzPZ.

Szkolenie Jak tworzyć szkołę/przedszkole promujące zdrowie?  jest  adresowane do dyrektorów oraz nauczycieli  szkół, przedszkoli i in. zainteresowanych tworzeniem  placówek oświatowych promujących zdrowie i przynależnością do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Szkolenie prowadzone jest w dwóch grupach oddzielnie dla szkół i przedszkoli.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do wypełniania zadań koordynatora
w szkołach i placówkach promujących zdrowie, szkolenie umiejętności projektowania pracy profilaktyczno-wychowawczej zgodnie z koncepcją, strategią działań oraz standardami SzPZ. Ważnym celem jest nabycie umiejętności zarządzania projektami promocji zdrowia (od diagnozy do ewaluacji) oraz  autoewaluacji  własnych działań szkoły w zakresie  realizacji standardów SzPZ.

Placówka po przeszkoleniu swojego lidera i spełnieniu pozostałych warunków określonych dla okresu przygotowawczego zostaje formalnie przyjęta do sieci SzPZ , a po upływie dwóch lat przynależności do sieci i działań systemowych może ubiegać się o nadanie wojewódzkiego certyfikatu SzPZ, który na dorocznych, jesiennych spotkaniach z Dyrektorami Szkół/Przedszkoli uroczyście wręcza Opolski Kurator Oświaty.

Tylko dobre rozumienie idei SzPZ, znajomość jej cech  oraz nabyte przez lidera promocji zdrowia podczas szkolenia umiejętności i kompetencje pozwolą jemu i społeczności szkolnej/przedszkolnej efektywnie budować placówkę promującą zdrowie.

Zachęcam do uczestnictwa w szkoleniu placówki już funkcjonujące w Sieci, w których  na skutek zmian osobowych istnieje potrzeba lub chęć przeszkolenia lidera promocji zdrowia.

Kurs obejmuje 18 godzin szkoleniowych w dwa dni (soboty).

Terminy realizacji szkolenia:

PRZEDSZKOLA – 01 i 22 kwietnia 2017

SZKOŁY – 08 i 29 kwietnia 2017

ZAPISY NA SZKOLENIE

 Zajęcia odbędą się w salach RCRE w Opolu, przy ul. Głogowskiej 27  w godzinach od 9.00 do 15.30

Koszt uczestnictwa w kursie  od osoby wynosi 220 zł.

Bliższe informacje na temat programu SzPZ i szkolenia uzyskać można u p. Agnieszki Skrzydelskiej, tel.77 404 75 64, mail: askrzydelska@rcre.opolskie.pl  Serdecznie zapraszam.