Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

W roku szkolnym 2016/17 wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu zapraszamy Państwa na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach szkolnych oraz miejskich.
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych (zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ,Dz.U. poz.1207 z późn.zm.) oraz  do pracy w bibliotekach publicznych – specjalność bibliotekarz.

Program: Obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Historia bibliotek i książek
 • Informacja naukowa
 • Czytelnictwo
 • Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
 • Techniki pracy umysłowej
 • Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona
 • Systemy biblioteczne
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Technologia informacyjna
 • Edukacja medialna

Łączna liczba godzin: 300 godzin (270 dydaktycznych + 30 godzin praktyk w bibliotekach: publicznych/szkolnych/pedagogicznych/naukowych)

Organizacja zajęć:

 • Termin: październik 2016r. –  lipiec 2017r.
 • Zjazdy:  dwudniowe (sobota-niedziela , sporadycznie piątek) ; 2 razy w miesiącu, w godzinach 09:00-15:00, w siedzibach RCRE , w bibliotekach na terenie miasta
 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, rozmowa na temat pracy

Koszt studiów: Koszt całościowy wynosi 1900 zł (płatne w trzech ratach)

Zgłoszenia: http://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja?forma=653

Informacje : koordynator studiów Agnieszka Skrzydelska askrzydelska@rcre.opolskie.pl,
500-252-962 lub 77 404-75-64 (od 1.09.2016)