Ogólnopolska debata nt. kształcenia technicznego w polskim systemie edukacji szkół podstawowych i gimnazjalnych

Dnia 30 maja 2016 r. w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu odbyła się ogólnopolska debata nt. kształcenia technicznego w polskim systemie edukacji szkół podstawowych i gimnazjalnych, którą otworzył dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Lesław Tomczak. W spotkaniu udział wzięli oprócz nauczycieli zajęć technicznych, zaproszeni goście: Opolski Wicekurator Oświaty, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu oraz nauczyciele konsultanci.

Podczas spotkania poruszane były kwestie dotyczące obecnej roli nauczania zajęć technicznych w szkołach oraz ich powiązania z przygotowaniem ucznia do wyboru ścieżki  kariery w kontekście poradnictwa edukacyjno-zawodowego jak i kształcenia zawodowego. Podkreślono znaczenie tego przedmiotu dla kształtowania kompetencji kluczowych oraz umiejętności manualnych niezbędnych człowiekowi w życiu dorosłym.

Wypracowane wnioski podczas debaty, zostaną przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które powinny być uwzględnione przy tworzeniu podstawy programowej zajęć technicznych na I, II i III poziomie nauczania oraz w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym.

Wnioski:

 • Należy zmienić nazwę przedmiotu „zajęcia techniczne” na „zajęcia praktyczno-techniczne”.
 • Należy zachować dotychczasową podstawę programową do zajęć technicznych na poziomie szkoły podstawowej, natomiast zmienić podstawę programową na poziomie gimnazjum, tak, aby obie podstawy były ze sobą ściśle powiązane.
 • Warunki realizacji podstawy programowej nauczania zajęć technicznych na I, II i III etapie edukacji powinny mieć klauzulę ,,wymagane”.
 • Należy wrócić do nauczania praktycznego, co wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków do pracy – pracowni technicznych. Należy określić standardy/wymogi dotyczące pracowni technicznej, biorąc pod uwagę wskaźniki zbliżone do tych obowiązujących w szkolnictwie zawodowym.
 • Zakres treści podstawy programowej nauczania zajęć praktyczno-technicznych powinien być przekazywany głównie przez działania praktyczne. Efektami pracy uczniów na każdym etapie nauczania powinny być prace wytwórcze (projekty). Wymagane jest wykorzystywanie podstawowych materiałów: metal, tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne, elementy elektryczne, elektroniczne oraz mechaniczne. Poza tym należy wyszczególnić podstawowe kompetencje i praktyczne umiejętności, skorelowane z uniwersalnymi kompetencjami kształtowanymi na poziomie szkolnictwa zawodowego.
 • Zajęcia praktyczno-techniczne na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum powinny być nauczane w wymiarze 2 godzin tygodniowo w dwugodzinnych blokach.
 • Należy wydzielić w nauczaniu zintegrowanym przedmiot zajęcia praktyczno-techniczne, nauczany poprzez działania praktyczne.
 • W gimnazjach należy wprowadzić doradztwo zawodowe.
 • Należy przywrócić nauczanie zajęć praktyczno-technicznych w szkołach średnich ogólnokształcących.
 • Prace wytwórcze powinny być wykonywane tylko w szkole. Wyklucza się zadawanie zadań domowych o charakterze wytwórczym.
 • Zalecaną i wymaganą metodą pracy z uczniami powinna być metoda projektów.
 • Należy wykluczyć z edukacji praktyczno-technicznej podręczniki i zeszyty ćwiczeń, a uzyskane z tego środki przeznaczyć na organizacje w szkołach pracowni technicznych.
 • Należy wydzielić z podstawy programowej treści z ruchu drogowego i wprowadzać je w ramach kursu przygotowującego uczniów do karty rowerowej na dodatkowej godzinie w klasie 4 szkoły podstawowej.
 • Konieczna jest weryfikacja sposobu kształcenia nauczycieli zajęć praktyczno-technicznych. Zaostrzyć kryteria przydzielania akredytacji dla kierunków kształcących nauczycieli zajęć praktyczno-technicznych.
 • Należy przywrócić wojewódzkie konkursy wiedzy i umiejętności praktycznych organizowane przez kuratoria oświaty w poszczególnych województwach.
 • Należy przywrócić doradztwo metodyczne wspomagające prace nauczycieli zajęć praktyczno-technicznych.

O debacie w mediach.

Rozmowa Dnia w TVP3 http://opole.tvp.pl/25570376/leslaw-tomczak-dyr-regionalnego-centrum-rozwoju-edukacji-w-opolu

Radio Opole http://radio.opole.pl/100,158552,nauczyciele-apeluja-o-powrot-zajec-te

 

Galeria