Ogłoszenie o naborze – nauczyciel-konsultant

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu 45-315  Opole, ul.  Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Nauczyciela konsultanta –  4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA  PRACY z dnia 01.03.2023r.

Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe pedagogiczne,
 • kierunek : biologia, geografia, fizyka, chemia, j. polski, psychologia, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 • stopień awansu zawodowego:  nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany,
 • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej;
 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera – biegła znajomość programów do edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki internetowej, programów do edukacji zdalnej,
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 2. upowszechnianie i realizacja projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;
 3. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w określaniu priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie opolskim;
 4. wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także innych grup zawodowych,
  w tym w zakresie edukacji informatycznej;
 5. przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 6. współpraca w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 7. wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 8. organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli;
 9. organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami
  i placówkami oświatowymi;
 10. organizowanie różnorodnych form współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego z krajowymi i zagranicznymi partnerami, szczególnie z regionów partnerskich Województwa Opolskiego;
 11. współpraca w zakresie dokształcania o doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;
 12. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej;
 13. upowszechnianie nowych metod, technik i środków kształcenia uwzględniających nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne;
 14. wspomaganie szkół w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów w tym poprzez organizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 15. udzielanie szkołom i placówkom oświatowym pomocy metodycznej w urządzaniu i wyposażaniu pracowni;
 16. organizowanie szkoleń wspierających nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej, metodyki pracy i innych zagadnień zgłaszanych przez nauczycieli,
 17. realizacja zadań z zakresu wspomagania pracy szkoły

Pełna treść ogłoszenia w BIP – Nauczyciel konsultant – 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (opolskie.pl)